پنج ماده نخست قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد

به گزارش ايران
بورس ، صبح روز سه شنبه مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی دربارة قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران آغاز شد. طی جلسه، پنج مادة نخست اين قانون به
تصويب رسيد. اين مواد به ترتيب دربارة تعاريف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار
و تعريف شورا، ترکيب شورای بورس، وظايف شورا، و تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار
که دارای شخصيت مالی و حقوقی مستقل است و به مثابه بدنة اجرايی شورا عمل می‌کند و
متصدی امور نظارتی است. اين قانون در مجموع دارای ۶۰ ماده است و پيش‌بينی می‌شود در
مجموع طی شش جلسة مجلس متن کامل آن به تصويب برسد و به شورای نگهبان ارجاع شود.