پرداخت تسهیلات 17 درصدی در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر
پرداخت تسهیلات 17 درصدی در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های
خبرنگار "مهر" در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و
ابهامات موجود در این خصوص پاسخ داد.

پرسش اول خبرنگار "مهر" این بود که آیا تسهیلات 17 درصدی در بانک‌های خصوصی و
موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود که بانک مرکزی نیز پاسخ داد: موضوع تعیین نرخ 17
درصد سود تسهیات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی طی بخشنامه های شماره
مب/18 مورخ 6/1/1385 و مب/570 مورخ 10/3/1385 به کلیه بانک‌ای غیردولتی و موسسات
اعتباری جهت اجرا ابلاغ گردیده است .

بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ یاد شده برای عقود
مبادله ای و خرید دین به عنوان نرخ قطعی بوده و در خصوص عقود مشارکتی نیز به عنوان
حداقل بازدهی برای انتخاب طرح‌های سرمایه گذاری ملاک عمل است.

براساس اعلام بانک مرکزی، ضمنا بانک‌های یاد شده نیز مراتب را به منظور اجرا به شعب
ذیربط خود منعکس و در حال حاضر نرخ 17 درصد تعیین شده در کلیه بانک‌های غیردولتی
اعمال می گردد.

اگر بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری این مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا
نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پرسش دیگر خبرنگار "مهر" از بانک مرکزی بود.

بانک مرکزی توضیح داد: در صورت تخطی هر یک از بانک‌ها از ضوابط و مقررات از جمله
مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات
بانکی بدون ربا و سایر ضوابط و مقررات مربوطه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و در صورت لزوم از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها قابل پیگیری است.