پرتفوی سرمایه گذاری بانک ملی ایران در یک ماهه منتهی به پایان فروردین از نگاه دنیای اقتصاد


گروه بورس روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی این چنین نوشت : ارزش
بازار سهام محصولات شيميايي پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (وبانك) در يك ماهه
منتهي به پايان فروردرين ۸۴  از بيشترين رشد معادل 9/629‌‌درصد برخوردار بود.


 براساس اطلاعات منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران، پس از اين
گروه، به ترتيب ارزش بازار سهام كاني غيرفلزي فرآورده‌هاي غذايي نسبت به بهاي تمام
شده ابتداي اين دوره با رشدي معادل ۴/۱۰۲ و ۶/۷۰درصد همراه بود. بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي بورسي اين شركت كه در ابتداي دوره ۶ هزار و ۲۴۴
ميليارد و ۴۷ ميليون ريال بود در پايان دوره با يك‌هزار و ۵۷۵  ميليارد و 642 
ميليون ريال افزايش به ۷هزار و ۱۹ ۸ ميليارد و ۶۸۸ ميليون ريال رسيد.


 همچنين ارزش بازار ابتداي دوره اين شركت كه 10هزار و 107 ميليارد و
۸۳۶ ميليون ريال بود با افزايش ۲هزار و ۵۸۴ ميليارد و ۹۵۵ ميليون ريالي در پايان
دوره روي رقم ۱۲هزار و ۶۹۲ ميليارد و ۷۹۱ ميليون ريال ثابت شد.


 صورت پرتفوي اين شركت در دوره نامبرده شامل 31درصد سهام پيمانكاري
صنعتي، ۲۰درصد سهام واسطه‌گري مالي، ۱۴درصد سهام سرمايه‌گذاري مشاع، ۱۳درصد سهام
كاني غيرفلزي، ۶ درصد سهام محصولات شيميايي، ۶ درصد سهام محصولات غذايي و ۱۱درصد
سهام ساير گروه‌ها بود.


 اين شركت در همين دوره از واگذاري سهام پتروشيمي اراك و
سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش ۲۵۶ميليارد و ۷۰۳ميليون ريال مبلغ ۳۷ميليارد و
۲۲۴ميليون ريال سود از آن خود كرد.