پرتفوی سرمایه گذاری بانک ملی ایران در یک ماهه منتهی به پایان فروردین از نگاه دنیای اقتصاد


گروه بورس روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی این چنین نوشت : ارزش
بازار سهام محصولات شيميايي پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (وبانك) در يك ماهه
منتهي به پايان فروردرين 84  از بيشترين رشد معادل 9/629‌‌درصد برخوردار بود.


 براساس اطلاعات منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران، پس از اين
گروه، به ترتيب ارزش بازار سهام كاني غيرفلزي فرآورده‌هاي غذايي نسبت به بهاي تمام
شده ابتداي اين دوره با رشدي معادل 4/102 و 6/70درصد همراه بود. بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي بورسي اين شركت كه در ابتداي دوره 6 هزار و 244
ميليارد و 47 ميليون ريال بود در پايان دوره با يك‌هزار و 575  ميليارد و 642 
ميليون ريال افزايش به 7هزار و 19 8 ميليارد و 688 ميليون ريال رسيد.


 همچنين ارزش بازار ابتداي دوره اين شركت كه 10هزار و 107 ميليارد و
836 ميليون ريال بود با افزايش 2هزار و 584 ميليارد و 955 ميليون ريالي در پايان
دوره روي رقم 12هزار و 692 ميليارد و 791 ميليون ريال ثابت شد.


 صورت پرتفوي اين شركت در دوره نامبرده شامل 31درصد سهام پيمانكاري
صنعتي، 20درصد سهام واسطه‌گري مالي، 14درصد سهام سرمايه‌گذاري مشاع، 13درصد سهام
كاني غيرفلزي، 6 درصد سهام محصولات شيميايي، 6 درصد سهام محصولات غذايي و 11درصد
سهام ساير گروه‌ها بود.


 اين شركت در همين دوره از واگذاري سهام پتروشيمي اراك و
سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش 256ميليارد و 703ميليون ريال مبلغ 37ميليارد و
224ميليون ريال سود از آن خود كرد.