پایان خرداد ماه سال جاری بدهی خارجی کشور به 24 میلیارد و 711 میلیون دلار رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: رقم بدهی های خارجی قطعی کشور تا پایان خرداد ماه سال
جاری به 24 میلیارد و 711 میلیون دلار کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی افزود: رقم بدهی های خارجی
قطعی کشور که پایان اردیبشهت ماه سال جاری 24 میلیارد و 922 میلیون دلار بوده است،
طی خرداد ماه امسال با کاهش 200 میلیون دلاری مواجه شده است.

بنابراین گزارش، از رقم بدهی های خارجی کشور، 10 میلیارد و 39 میلیون دلار بدهی
خارجی کوتاه مدت و 14 میلیارد و 317 میلیون دلار بدهی خارجی میان مدت و بلند مدت
محسوب می شود.

به گزارش فارس، بدهی خارجی کشور پایان خرداد ماه سال گذشته 22 میلیارد و 221 میلیون
دلار بوده است که طی یک سال با افزایش 5/2 میلیارد دلاری روبرو شده است.