«وصنا» در آبان پر سود بود

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در آبان ماه حدود ۶٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ١٢ میلیارد تومان افزایش داشت.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی به نقل از کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در آبان ماه حدود ۶٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ١٢ میلیارد تومان افزایش داشت.