واردات نفت چین طی ماه ژوئن افزایش یافت

آمارهاي رسمي منتشر
شده از سوي دولت چين نشان مي دهد، ميزان وارداتي نفتي چين طي ماه ژوئن 2005 ميلادي
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 7/0 درصد افزايش يافته است .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، رويترز گزارش داد : گر چه واردات نفتي چين افزايش يافته است ولي هنوز ميزان
واردات نفت اين كشور كمتر از پيش بيني هاي صورت گرفته است .
بر اساس اين گزارش ميزان واردات نفتي چين طي شش ماه نخست سال 2005 ميلادي تنها 6/2
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است . چين در اين مدت به طور متوسط
روزانه بيش از 25/6 ميليون بشكه نفت وارد كرده است . برآوردهاي قبلي حاكي از رشد 5
درصدي وادردات نفتي چين طي شش ماه نخست سال جاري ميلادي بوده است .
كارشناسان انرژي معتقدند واردات نفتي چين طي فصل تابستان به شدت افزايش خواهد يافت
. از سوي ديگر افزايش ارزش يوان در برابر دلار و ارزان تر شدن قيمت نفت براي چين
عامل مهم ديگري براي افزايش واردات نفتي اين كشور به شمار مي رود .
سازمان بين المللي انرژي نيز در گزارش اخير خود اعلام كرد : ميزان رشد مصرف نفت چين
در سال 2005 ميلادي با 100 هزار بشكه كاهش ، روزانه به 360 هزار بشكه خواهد رسيد كه
اين رقم به معناي رشد 5/5 درصدي مصرف نفت در اين كشور خواهد بود .
اين در حالي است كه رشد مصرف نفت در چين طي سال 2004 ميلادي بيش از 15 درصد يعني
معادل 850 هزار بشكه در روز بوده است .