هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به وابستگی اقتصاد جهانی به آمریکا و چین

صندوق بین المللی پول نسبت به وابستگی بیش ازحد اقتصاد جهانی به رشد اقتصادی آمریکا و چین به شدت ابراز نگرانی کرد.
رویترز امروز ضمن اعلام این خبر افزود : در حال حاضر رشد اقتصاد جهانی بیش از پیش به رشد اقتصادی در آمریکا و چین وابسته شده است و این امر یک تهدید جدی علیه اقتصاد جهانی است.
این گزارش حاکی است اروپا و ژاپن که مجموعا بیش از 25 درصد کل تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند در برابر این روند رو به رشد و وابستگی اقتصاد جهانی به رشد اقتصادی آمریکا و چین عملکرد ضعیفی داشته اند.
بر اساس این گزارش، اگر طی سالهای آینده روند کنونی افزایش رشد اقتصادی آمریکا و چین ادامه داشته باشد و اروپا و ژاپن با کاهش مستمر رشد اقتصادی خود روبرو باشند ،عدم تعادل در اقتصاد جهانی بیش از پیش افزایش خواهد یافت . ( خبرگزاری فارس17/12/83 )