هزینه های جاری دولت 23 درصد افزایش یافت

در هشت ماهه اول امسال
دولت 63 درصد از اعتبارات طرح های عمرانی اختصاص داد.

به گزارش
خبرگزاری"مهر"، اعتبارات هزینه ای(جاری) دولت در هشت ماهه اول امسال به 181 هزار و

687 
میلیارد ریال رسیده
و این درحالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 147

هزار و 775 میلیارد
ریال بوده است که 23  درصد افزایش نشان می دهد
.

براساس این گزارش،
تحقق اختصاص اعتبارات هزینه های(جاری) دولت در هشت ماهه اول

امسال نسبت به رقم مصوب
بودجه ای( 170 هزار و 457 میلیارد ریال) بیش از 106

درصد بوده است.

این درحالی است که
دولت اعتبارات طرح های عمرانی( تمللک دارایی های سرمایه ای
)
را در هشت ماهه اول
امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای تنها 63 درصد اختصاص داده است
.

به عبارات دیگر بر طبق
رقم مصوبه بودجه ای ، قرار بوده دولت در هشت ماهه اول

امسال 75 هزار و 319
میلیارد ریال به طرح های عمرانی اعتبار اختصاص دهد که تنها 47

هزار و 232 میلیارد
ریال آن را اختصاص داده است
.

به گزارش مهر، دولت در
هشت ماهه اول سال 1383 نیز حدود 35 هزار و 472 میلیارد

ریال اعتبار به طرح های
عمرانی اختصاص داده بوده است
.

به گزارش مهر، هم
اکنون بیش از 48 هزار طرح نیمه تمام ملی و استانی در کشور وجود

دارد.