نگرانی ناشی از افزایش قیمت نفت باعث شد تنزل شاخصهای بورس وال استریت طی هفته گذشته

شاخصهاي بورس وال
استريت تحت تاثير افزايش قيمت نفت كاهش پيدا كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي تمام شاخص‌هاي بورس وال استريت تحت تاثير تشديد نگراني
از افزايش قيمت نفت خام و تضعيف قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش يافت به طوري كه شاخص
داوجونز، اس اندپي 500 و تكنولوژيك به ترتيب با 93/120 و 53/120 و 98/29 واحدكاهش
به رقم 45/1051، 34/1219 و 06/2137 رسيدد.
بر اساس اين گزارش در اين روز هشدار شركت فروشگاه‌هاي وال مارت مبتني بر اثرات سوء
‌افزايش بهاي نفت خام بر مخارج مصرف كنندگان تاثير منفي بر بازار داشت. همچنين ارزش
سهام شركت‌هاي تكنولوژيك پس از تجديدنظر نزولي سودآوري شركت

Gatway
تنزل يافتند. اين تجديدنظر موجب افزايش نگراني مبني بر روند نزولي رشد اين بخش
گرديد.