نگاهی به نرخ تورم از سال ‌1315 تا ‌84

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال‌های 1315 تا 1384
براساس سال پایه 76 نشان دهنده آن است که بیشترین نرخ تورم در سال 1322 و کمترین
نرخ تورم در سال 1329 بوده است.

به گزارش ایسنا، نرخ تورم در سال 1316، براساس اعلام بانک مرکزی 2/21 درصد، در سال
1317، 8/8 درصد، در سال 1319، هشت درصد، در سال 1319، 8/13 درصد بوده که این نرخ در
سال 1320 با رشدی فزاینده به 5/49 درصد رسیده است.

در سال 1321 نرخ تورم همچنان با سرعت زیاد افزایش یافته و به 2/96 درصد رسید. در
سال 1322 که بیشترین صعود نرخ تورم صورت گرفت این نرخ به 5/110 درصد رسید سپس در
سال بعد از آن این نرخ کاهش چشمگیری داشت و به 7/2 درصد رسید.

نرخ تورم منفی طی این سال‌ها ابتدا در سال 1324 ایجاد شد به طوری که در این سال نرخ
تورم به منفی 4/14 درصد و در سال 1325 نیز به منفی 5/11 درصد کاهش یافت.

در سال 1326 نرخ تورم از حالت منفی خارج و به 6/6 درصد رسید. در سال 1327 نیز نرخ
تورم به 1/11 درصد افزایش یافت اما در سال 1328 با کاهش مجدد همراه بود و به 2/3
درصد رسید این نرخ در سال 1329 حالت منفی دوباره به خود گرفت و به منفی 2/17 درصد
کاهش یافت اما مجددا در سال 1330 به 3/8 درصد افزایش یافت.

در سال 1331 نرخ تورم 2/7 درصد و در سال 1332، 2/9 درصد بود به طوری که در سال 1333
این نرخ افزایش یافت و به 9/15 درصد ارتقا یافت مجددا در سال 1334 روند نزولی به
خود گرفت و به 7/1 درصد کاهش یافت.

در سال 1335 نرخ تورم به 8/8 درصد رسید این نرخ در سال 1336، 4/4 درصد بود و در سال
1337 به یک درصد کاهش یافت و با افزایش 12 درصدی در سال 1338 به 13 درصد ارتقا
یافت.

نرخ تورم در سال 1339، 9/7 درصد بوده است و در سال 1340 به 6/1 درصد کاهش یافت این
کاهش ادامه یافت تا در سال 1341 به 9/0 درصد رسید.

نرخ تورم در سال 1342 یک درصد، در سال 1343، 5/4 درصد، در سال 1344، 3/0 درصد، در
سال 1345، 8/0 درصد و در سال 1346 نیز 8/0 درصد بوده است تا در سال 1347 به 5/1
درصد رسید.

در سال 1348 نرخ تورم 6/3 درصد،‌ در سال 1349، 5/1 درصد، در سال 50، 5/5 درصد، در
سال 1351، 3/6 درصد بوده است تا در سال 1352 به 2/11 درصد و در سال 1353 به 5/15
درصد ارتقا یافت و در سال 1354 به 9/9 درصد رسید. این مسیر نزولی یک ساله متوقف شده
به طوری که در سال 1355 به 6/16 درصد افزایش یافت. از دهه 1330 تا 1350 نرخ تورم به
اندازه سال 1356 بالانرفته بود به طوری که در این سال به 1/25 درصد رسید.

در سال 1357 کاهش و به 10 درصد رسید در سال 1358 نیز نرخ تورم 4/11 درصد بود اما
باز هم دچار روند صعودی شد و به 5/23 درصد ارتقا یافت.

در آغاز دهه 60 نرخ تورم 8/22 درصد بود که در سال 1361 به 2/19 درصد، در سال 1362
به 8/14 درصد، در سال 1363 به 4/10 درصد و در سال 1364 به 9/6 درصد رسید. اما در
ادامه این روند کاهشی در سال 1365 به 7/23 درصد ارتقا یافت در سال 1366 نیز نرخ
تورم 7/27 درصد، در سال 1367، 9/28 درصد، در سال 1368، 4/17 درصد و در سال 1369، 9
درصد بوده است.

در آغاز دهه 70 نرخ تورم به 7/20 درصد ارتقا یافت. این نرخ در سال 71، 4/24 درصد،
در سال 72، 9/22 درصد، در سال 73، 2/35 درصد و در سال 74 به حد بالای 4/49 درصد
رسید. روند صعودی نرخ تورم در دهه 70، در سال 75 متوقف شد به طوری که این نرخ در
سال مذکور 2/23 درصد، در سال 76 که سال پایه است 3/17 درصد، در سال 77، 1/18 درصد،
در سال 78، 1/20 درصد و در سال 79، 6/12 درصد بوده است.

آغاز دهه 80 با نرخ تورم 4/11 درصدی بوده است اما در سال 81 به 8/15 درصد، در سال
82، 6/15 درصد و در سال 83 به 2/15 درصد رسید. این نرخ در سال 84 نیز به 1/12 درصد
کاهش یافته است.

طبق آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مردادماه
نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/10 درصد بوده است.