نوسان شاخص بورس در بازارهای جهانی روز دوشنبه

شاخص روز دوشنبه بازار های بورس
مهم دنیا نوسان داشت.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 50/19 واحد کاهش به 8/5618
واحد کاهش یافت.همچنین بورس پاریس با 46/26 واحد افزایش به 7/4741 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با72/23 واحد افزایش، به 0/5432 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 32/67 واحد کاهش به
5/10717 رسید.