نوسان شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا نوسان داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با 01/6 افزایش به 9/2261 رسید
و این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 21/3 افزایش به 0/1267
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 60/44 واحد کاهش به 1/5764
واحد کاهش یافت.همچنین بورس پاریس با 92/44 واحد کاهش به 8/4901 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 22/41 واحد کاهش، به 5/5701 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 70/35 واحد افزایش به
1/10919 رسید.