نوسان شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا نوسان داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با 99/18 کاهش به 6/2262 رسید و
این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 81/6 کاهش به 0/1264
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 00/12 واحد افزایش به 3/5759
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 67/9 واحد افزایش به 6/4937 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 52/7 واحد افزایش، به 1/5657 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 36/58 واحد کاهش به
6/10793 رسید.