نماد شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در معاملات امروز باز می‌شود.

در معاملات امروز نماد شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی پس از بیش از 16 درصد افزایش سرمایه باز می‌شود. آخرین قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی قبل از افزایش سرمایه 987ر7 ریال بود. همچنین آخرین پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت با سرمایه جدید 308ر1 ریال است.
گفتنی است که ارزش جاری شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بالغ 5/5 درصد کل ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران است از این رو انتظار می‌رود با گشایش نماد معاملاتی این سهم در دادوستدهای امروز شاهد افت شدید شاخص بازار باشیم.
همچنین دو بلوک عمده سهام در معاملات امروز عرضه می‌شود. نخستین بلوک 130ر585ر4 سهم سیمان شمال است که 99/4 درصد کل سهام این شرکت را تشکیل می‌دهد. این بلوک توسط سرمایه‌گذاری بانک ملی به قیمت پایه هر سهم 240ر34 ریال عرضه می‌شود.( سایت بورس اوراق بهادار 17/12/83 )