نقدینگی کشور در سال گذشته۲/۳۰ درصد افزایش یافت


بر اساس گزارش بانك مركزي از شاخصهاي اقتصادي كشور در سال ۱۳۸۳
،نقدينگي با افزايشي معادل ۲/۳۰ درصد نسبت به پايان سال ۸۲ به ۷/۶۸۵ هزار ميليارد
ريال رسيد كه حدود ۴ واحد درصد بيش از رشد اين متغير در سال فوق بوده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بررسي عوامل موثر بر نقدينگي و اجزاء آن حاكي از سهم قابل توجه مطالبات از
بخش غيردولتي معادل۱/۲۸ واحد درصد در رشد نقدينگي است. خالص دارائي‌هاي خارجي نيز
با سهمي برابر ۴/۲۷ واحد درصد در مرتبه بعدي اهميت قرار دارد. افزايش سپرده‌هاي
دولت نزد سيستم بانكي موجبات كاهش در رشد نقدينگي را به ميزان ۲/۱ واحد درصد فراهم
آورد.
بررسي تركيب نقدينگي در سال ۱۳۸۳ حاكي از كاهش سهم پول در نقدينگي است، به طوري كه
سهم اين متغير از ۳/۴۱ درصد در پايان سال ۱۳۸۲ به ۸/۳۶ درصد در پايان سال ۱۳۸۳ كاهش
يافته است.
بر اساس اين گزارش در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳، حجم پول، شبه پول و نقدينگي نسبت به شش
ماهه اول سال به ترتيب ۹/۱۰، ۶/۱۵ و ۹/۱۳ درصد رشد داشت.
اين گزارش مي افزايد وضعيت ترازنامه بانك مركزي نيز در پايان سال ۱۳۸۳ و مقايسه
ارقام آن با مقادير آن در پايان شهريور همين سال نشان مي‌دهد كه در شش ماهه دوم اين
سال دارايي‌هاي خارجي بانك از ۱/۲۳۷ هزار ميليارد ريال به ۹/۲۹۵ هزار ميليارد ريال
افزايش يافته است. به عبارت بهتر طي اين مدت دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نزديك به
۸/۲۴ درصد رشد نموده است. مقايسه اين رقم (ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در
پايان اسفندماه ۱۳۸۳) با رقم مشابه آن در سال گذشته (پايان اسفند ۱۳۸۲) حكايت از
رشدي معادل ۹/۳۷ درصد دارد.
بر اساس اين گزارش وضعيت مانده بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز مويد آن است كه طي
شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ حدود ۷/۴ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. مقايسه بدهي
بخش دولتي در پايان سال ۱۳۸۳ (۶/۱۳۷ هزار ميليارد ريال) با رقم مشابه آن در پايان
سال ۱۳۸۲ (۱۲۶ هزار ميليارد ريال) حدود ۶/۱ هزار ميليارد ريال افزايش نشان مي‌دهد.

از ديگر اجزاء‌ مهم در ترازنامه بانك مركزي ، وضعيت بدهي بانك‌ها به اين بانك است.
بر اساس آمار موجود مانده بدهي اين بانك‌ها نزد بانك مركزي در پايان اسفند ۱۳۸۳،
رقمي بالغ بر ۶/۲۱ هزار ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه مانده در پايان شهريور
همان سال (۶/۳۱ هزار ميليارد ريال) نشان دهنده كاهشي معادل ۰/۱۰ هزار ميليارد ريال
مي‌باشد. همچنين مقايسه مانده در پايان سال ۱۳۸۳ نسبت به مانده اين جزء در پايان
سال ۱۳۸۲ (۵/۲۳ هزار ميليارد ريال) نشان دهنده كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
است.
اين گزارش مي افزايد: بررسي عملكرد اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي در
سال ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي
به بخش غيردولتي، بدون احتساب سود و درآمد سال‌هاي آتي، با ۱/۲۸ درصد رشد (۹/۱۴۷
هزار ميليارد ريال) به ۲/۵۳۶ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيده است.
بر اين اساس مانده مطالبات بانكهاي تجاري و تخصصي از بخش غيردولتي با ۵/۳۴ و ۲/۲۸
درصد رشد به ۱/۳۸۵ و ۳/۱۱۴ هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين طي همين دوره مانده
مطالبات بانكهاي و موسسات اعتباري غير بانكي از بخش غيردولتي بدون احتساب سود و
درآمد سال‌هاي آتي ۸/۱۸۸ درصد (۲۴ هزار ميليارد ريال) افزايش يافت و به رقم ۸/۳۶
هزار ميليارد ريال رسيد.
اين گزارش مي افزايد:بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور جذب بخشي
از نقدينگي، در سال ۱۳۸۳ بانك مركزي طي ۵ مرحله اقدام به انتشار اوراق مشاركت به
ميزان ۶/۲۱۶۴۹ ميليارد ريال نمود كه ۴ مرحله آن به منظور جايگزيني اوراق مشاركت
سررسيد شده قبلي و يك مرحله آن انتشار اوراق مشاركت جديد (۵۰۰۰ ميليارد ريال) بود.
از كل اوراق منتشره تنها ۲ مرحله آن در نيمه دوم سال مورد گزارش و به ميزان ۱/۸۶۷۶
ميليارد ريال عرضه شد كه ۲/۷۴۰۹ ميليارد ريال آن به فروش رسيد.