نقدینگی کشور در سال گذشته2/30 درصد افزایش یافت


بر اساس گزارش بانك مركزي از شاخصهاي اقتصادي كشور در سال 1383
،نقدينگي با افزايشي معادل 2/30 درصد نسبت به پايان سال 82 به 7/685 هزار ميليارد
ريال رسيد كه حدود 4 واحد درصد بيش از رشد اين متغير در سال فوق بوده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بررسي عوامل موثر بر نقدينگي و اجزاء آن حاكي از سهم قابل توجه مطالبات از
بخش غيردولتي معادل1/28 واحد درصد در رشد نقدينگي است. خالص دارائي‌هاي خارجي نيز
با سهمي برابر 4/27 واحد درصد در مرتبه بعدي اهميت قرار دارد. افزايش سپرده‌هاي
دولت نزد سيستم بانكي موجبات كاهش در رشد نقدينگي را به ميزان 2/1 واحد درصد فراهم
آورد.
بررسي تركيب نقدينگي در سال 1383 حاكي از كاهش سهم پول در نقدينگي است، به طوري كه
سهم اين متغير از 3/41 درصد در پايان سال 1382 به 8/36 درصد در پايان سال 1383 كاهش
يافته است.
بر اساس اين گزارش در شش ماهه دوم سال 1383، حجم پول، شبه پول و نقدينگي نسبت به شش
ماهه اول سال به ترتيب 9/10، 6/15 و 9/13 درصد رشد داشت.
اين گزارش مي افزايد وضعيت ترازنامه بانك مركزي نيز در پايان سال 1383 و مقايسه
ارقام آن با مقادير آن در پايان شهريور همين سال نشان مي‌دهد كه در شش ماهه دوم اين
سال دارايي‌هاي خارجي بانك از 1/237 هزار ميليارد ريال به 9/295 هزار ميليارد ريال
افزايش يافته است. به عبارت بهتر طي اين مدت دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نزديك به
8/24 درصد رشد نموده است. مقايسه اين رقم (ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در
پايان اسفندماه 1383) با رقم مشابه آن در سال گذشته (پايان اسفند 1382) حكايت از
رشدي معادل 9/37 درصد دارد.
بر اساس اين گزارش وضعيت مانده بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز مويد آن است كه طي
شش ماهه دوم سال 1383 حدود 7/4 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. مقايسه بدهي
بخش دولتي در پايان سال 1383 (6/137 هزار ميليارد ريال) با رقم مشابه آن در پايان
سال 1382 (126 هزار ميليارد ريال) حدود 6/1 هزار ميليارد ريال افزايش نشان مي‌دهد.

از ديگر اجزاء‌ مهم در ترازنامه بانك مركزي ، وضعيت بدهي بانك‌ها به اين بانك است.
بر اساس آمار موجود مانده بدهي اين بانك‌ها نزد بانك مركزي در پايان اسفند 1383،
رقمي بالغ بر 6/21 هزار ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه مانده در پايان شهريور
همان سال (6/31 هزار ميليارد ريال) نشان دهنده كاهشي معادل 0/10 هزار ميليارد ريال
مي‌باشد. همچنين مقايسه مانده در پايان سال 1383 نسبت به مانده اين جزء در پايان
سال 1382 (5/23 هزار ميليارد ريال) نشان دهنده كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
است.
اين گزارش مي افزايد: بررسي عملكرد اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي در
سال 1382 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي
به بخش غيردولتي، بدون احتساب سود و درآمد سال‌هاي آتي، با 1/28 درصد رشد (9/147
هزار ميليارد ريال) به 2/536 هزار ميليارد ريال در سال 1383 رسيده است.
بر اين اساس مانده مطالبات بانكهاي تجاري و تخصصي از بخش غيردولتي با 5/34 و 2/28
درصد رشد به 1/385 و 3/114 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين طي همين دوره مانده
مطالبات بانكهاي و موسسات اعتباري غير بانكي از بخش غيردولتي بدون احتساب سود و
درآمد سال‌هاي آتي 8/188 درصد (24 هزار ميليارد ريال) افزايش يافت و به رقم 8/36
هزار ميليارد ريال رسيد.
اين گزارش مي افزايد:بر اساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه و به منظور جذب بخشي
از نقدينگي، در سال 1383 بانك مركزي طي 5 مرحله اقدام به انتشار اوراق مشاركت به
ميزان 6/21649 ميليارد ريال نمود كه 4 مرحله آن به منظور جايگزيني اوراق مشاركت
سررسيد شده قبلي و يك مرحله آن انتشار اوراق مشاركت جديد (5000 ميليارد ريال) بود.
از كل اوراق منتشره تنها 2 مرحله آن در نيمه دوم سال مورد گزارش و به ميزان 1/8676
ميليارد ريال عرضه شد كه 2/7409 ميليارد ريال آن به فروش رسيد.