نشریه مید: ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورماینه و شمال آفریقا دارد

نشريه ميد اعلام كرد:
ايران بالاترين نرخ تورم را بين 17 كشور خاورميانه و شمال آفريقا دارد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، نشريه ميد نرخ تورم را در ايران در سال جاري 6/15 درصد اعلام كرد كه بالاترين
رقم بين 17 كشور مورد بررسي در خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود.
بنابراين گزارش، ليبي با كسب نرخ تورم منفي 1/0 درصدي ، پايين ترين نرخ تورم را در
اين منطقه كسب كرده است.
نشريه ميد افزود: كشورهاي يمن و سودان هر كدام با نرخهاي تورم 5/12 و 4/8 درصدي
رتبه هاي دوم و سوم را از لحاظ نرخ بالاي تورم به خود اختصاص دادند.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در كشورهاي مصر 1/8 درصد، الجزاير 4 درصد، بحرين 9/4
درصد، اردن 5/3 درصد، كويت 8/1 درصد، لبنان 3 درصد، مراكش 2 درصد، عمان 6/1 درصد،
قطر 7 درصد، عربستان سعودي 2/0 درصد، سوريه 5/3 درصد، تونس 6/3 درصد و امارات 4/3
درصد اعلام شده است.