نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۸۳ نرخ تورم ۱۵ درصد افزایش یافت

شاخص كل بهاي
كالا‌ها و خدمات مصرفي (تورم) در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه ۱۳۸۴ نسبت به سال
۸۳ پانزده درصد افزايش يافت.

به گزارش
خبرگزاري فارس به نقل از بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري
ايران در مردادماه ۱۳۸۴ به عدد ۶/۲۹۸ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱/۰ درصد كاهش يافت.
اين شاخص در مقايسه

با ماه مشابه سال قبل ۸/۱۰ درصد افزايش داشته است
طي پنج ماه اول سال جاري همچنين شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه
سال قبل معادل ۰/۱۴ درصد افزايش داشت و ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مردادماه
۱۳۸۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه ۱۳۸۳ معادل ۰/۱۵ درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت
به تيرماه ۴/۰ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مردادماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل در اكثر
استان‌هاي كشور با كاهش همراه بود.
بيشترين ميزان كاهش متعلق به استان لرستان و معادل ۰/۲ درصدبوده است اين در حالي
است كه شاخص تورم در استان تهران معادل ۲/۰ درصد افزايش داشته است.