نزول شاخص های بورس وال استریت


تمام شاخص های بورس وال استریت تحت تأثیر ضعف شاخص های سهام اجسام
نیمه رسانا دارای سیر نزولی شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بانک مرکزی شاخص های دارجونز، اس اندپی 500 تکنولوژیک به ترتیب با
06/39، 40/7 و 74/29 واحد کاهش به سطوح 53/10836؛ 92/1259 و 74/2222 رسیدند.
بر اساس این گزارش در روز گذشته کاهش نرخ کارمزد کارگزاران در شش سهام عمده بخش
نیمه رساناها از جمله

texas insrtauments inc

فشار نزولی بر شاخص سهام تکنولوژیک وارد ساخت. ضمنان کاهش شاخص اعتماد سازندگان
مسکن آمریکا در ماه دسامبر موجبات روند نزولی سهام این بخش را فراهم آورد.