نروژ سومین صادرکننده جهانی نفت خام پس از عربستان و روسیه است

نروژ در سال ۲۰۰۳
بيش از دو ميليون و ۶۹۴ هزار بشكه در روز صادرات نفت داشته است و از لحاظ صادرات
نفت خام و ميعانات گازي در رتبه سوم جهاني بعد از كشورهاي عربستان و روسيه قرار
داده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، براساس برآوردهاي مديريت نفت نروژ، در آغاز سال ۲۰۰۳ كل ذخاير نفتي نروژ ۱/۳۸
ميليارد بشكه بوده است. اين مقدار شامل ۸/۸ ميليارد بشكه ذخاير احتمالي، ۵/۲
ميليارد بشكه ذخايري كه در صورت بهبود تكنولوژي بهر‌ه‌برداري از مخازن نفتي قابل
استحصال خواهد بود. ۱۶ ميليارد بشكه تاكنون برداشت شده است و ۸/۱۰ ميليارد بشكه
ذخاير اثبات شده باقي مانده است.
نروژ سومين صادر كننده نفت جهان است اما از لحاظ ذخاير تنها يك درصد از كل ذخاير
جهان را دارا است. در سال ۱۹۸۱ بر اساس برآوردهاي شركت

BP
( بريتيش پتروليوم) ذخاير اثبات شده نفت نروژ ۶/۷ ميليارد بشكه و در پايان سال
۲۰۰۲، ۳/۱۰ ميليارد بشكه اعلام شده است.
در سال ۲۰۰۲ كل توليدات نفتي و گازي شامل، نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي از
فلات قاره نروژ در حدود ۷/۲۵۸ ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است كه از اين مقدار،
نفت خام ۶/۱۷۳ ميليون متر مكعب معادل نفت (۳/۱۲۳ ميليون بشكه) و گاز طبيعي ۴/۶۵
ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است.
پيش‌بيني مي‌شود در ۱۰ سال آينده سهم نفت خام در توليدات نفتي نروژ كاهش و سهم گاز
افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود كه توليد نفت خام نروژ تا سال ۲۰۰۵ تقريبا در سطح
كنوني ثابت باقي بماند، اما از اين سال روند نزولي يافته‌ و تا سال ۲۰۱۰ به دو
ميليون بشكه در روز برسد.
در سال ۲۰۰۳ ذخاير اثبات شده گاز طبيعي نروژ ۴۶/۲ تريليون متر مكعب بود كه با توجه
با نرخ بالاي اكتشاف نسبت به سال قبل از آن ۲/۱۶ درصد افزايش يافته است.
براساس گزارش موسسه مطالعات بين المللي انرژي، نروژ پس از روسيه دومين صادر‌كننده
گاز طبيعي به اروپا محسوب مي‌شود. توليد گاز طبيعي نروژ تا سال ۲۰۱۰ به ۱۱۰ ميليارد
متر مكعب خواهد رسيد.