نروژ سومین صادرکننده جهانی نفت خام پس از عربستان و روسیه است

نروژ در سال 2003
بيش از دو ميليون و 694 هزار بشكه در روز صادرات نفت داشته است و از لحاظ صادرات
نفت خام و ميعانات گازي در رتبه سوم جهاني بعد از كشورهاي عربستان و روسيه قرار
داده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، براساس برآوردهاي مديريت نفت نروژ، در آغاز سال 2003 كل ذخاير نفتي نروژ 1/38
ميليارد بشكه بوده است. اين مقدار شامل 8/8 ميليارد بشكه ذخاير احتمالي، 5/2
ميليارد بشكه ذخايري كه در صورت بهبود تكنولوژي بهر‌ه‌برداري از مخازن نفتي قابل
استحصال خواهد بود. 16 ميليارد بشكه تاكنون برداشت شده است و 8/10 ميليارد بشكه
ذخاير اثبات شده باقي مانده است.
نروژ سومين صادر كننده نفت جهان است اما از لحاظ ذخاير تنها يك درصد از كل ذخاير
جهان را دارا است. در سال 1981 بر اساس برآوردهاي شركت

BP
( بريتيش پتروليوم) ذخاير اثبات شده نفت نروژ 6/7 ميليارد بشكه و در پايان سال
2002، 3/10 ميليارد بشكه اعلام شده است.
در سال 2002 كل توليدات نفتي و گازي شامل، نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي از
فلات قاره نروژ در حدود 7/258 ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است كه از اين مقدار،
نفت خام 6/173 ميليون متر مكعب معادل نفت (3/123 ميليون بشكه) و گاز طبيعي 4/65
ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است.
پيش‌بيني مي‌شود در 10 سال آينده سهم نفت خام در توليدات نفتي نروژ كاهش و سهم گاز
افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود كه توليد نفت خام نروژ تا سال 2005 تقريبا در سطح
كنوني ثابت باقي بماند، اما از اين سال روند نزولي يافته‌ و تا سال 2010 به دو
ميليون بشكه در روز برسد.
در سال 2003 ذخاير اثبات شده گاز طبيعي نروژ 46/2 تريليون متر مكعب بود كه با توجه
با نرخ بالاي اكتشاف نسبت به سال قبل از آن 2/16 درصد افزايش يافته است.
براساس گزارش موسسه مطالعات بين المللي انرژي، نروژ پس از روسيه دومين صادر‌كننده
گاز طبيعي به اروپا محسوب مي‌شود. توليد گاز طبيعي نروژ تا سال 2010 به 110 ميليارد
متر مكعب خواهد رسيد.