نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به ۷ درصد افزایش می‌یابد

سازمان كشورهاي
صادركننده نفت (اوپك) در گزارش ماهانه خود در ماه آگوست (مرداد) پيش بيني كرد: در
پي افزايش واردات و قيمت نفت ، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۴/۰
درصد افزايش به ۷ درصد افزيش خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اوپك در گزارش ماهانه خود از بازار جهاني نفت و تحولات اقتصادي كشورهاي عضو
اين سازمان در ماه آگوست ( مرداد) افزود: اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي ۶/۶
درصد رشد كرده بود كه پيش بيني مي شود، اين نرخ در سال جاري ۴/۰ درصد افزايش يابد.

بنابراين گزارش، افزايش قابل توجه قيمت نفت موجب رشد بيشتر بخش غير نفتي ايران
خواهد شد و اين امر سبب رشد اقتصادي بالا در سال جاري مي شود.
اوپك در اين گزارش تصريح كرد: در پي تداوم يارانه ها در اقتصاد ايران، پيش بيني مي
شود كه هزينه هاي دولت در سال جاري به شدت افزايش يابد و در پي آن مخارج بخش خصوصي
ايران نيز افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري ثابت ناخالص در پي اختصاص بخشي از درآمد نفت به
شركتهاي غير نفتي اين كشور رشد خواهد كرد.
به گزارش فارس، اوپك در گزارش ماه قبل پيش بيني كرده بود كه نرخ رشد اقتصادي ايران
در سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۳/۷ درصد افزايش يابد كه اين پيش بيني در ماه جاري كاهش
يافته است.