نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به ۳/۷ درصد افزایش می‌یابد


سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در گزارش ماهانه خود در ماه
ژولاي (تير) پيش بيني كرد: در پي افزايش واردات ، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال
۲۰۰۵ ميلادي با ۷/۰ درصد افزايش به ۳/۷ درصد افزيش خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اوپك در گزارش ماهانه خود از بازار جهاني نفت و تحولات اقتصادي كشورهاي عضو
اين سازمان در ماه ژولاي ( تير) افزود: اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي ۶/۶ درصد
رشد كرده بود كه پيش بيني مي شود، اين نرخ در سال جاري ۷/۰ درصد افزايش يابد.
اوپك در اين گزارش تصريح كرد: در پي تداوم يارانه ها در اقتصاد ايران، پيش بيني مي
شود كه هزينه هاي دولت در سال جاري به شدت افزايش يابد و در پي آن مخارج بخش خصوصي
ايران نيز افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري ثابت ناخالص در پي اختصاص بخشي از درآمد نفت به
شركتهاي غير نفتي اين كشور رشد خواهد كرد.
اوپك در عين حال پيش بيني كرد كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۳/۶
درصد كاهش يابد