نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد افزایش خواهد یافت

اداره امور اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد در جدید‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران و نرخ تورم در سال 2006
را به ترتیب 1/5 و 7/17 درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اقدام به انتشار
گزارشی موسوم به «وضعیت و دورنمای اقتصادی جهان در سال 2006» کرده است.
در این گزارش افزایش قیمت نفت خام و انتشار ویروس آنفلوانزای پرندگان از جمله عوامل
تهدید کننده اقتصاد جهانی در سال 2006 عنوان شده‌اند.
در عین حال این گزارش نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2006 را بیش از 3 درصد پیش‌بینی
کرده است.
براساس این گزارش کشورهای صنعتی در سال 2006 با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شوند اما
نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به بیش از 6/5 درصد خواهد رسید.
اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارش خود همچنین به بررسی وضعیت
اقتصادی ایران پرداخته و با اشاره به موضوع فعالیت های هسته ای ایران و عدم توجه
دولت به احیا و بازسازی میادین نفتی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران در سال 2006
با اندکی کاهش مواجه شده و این مسئله به همراه کاهش قیمت نفت کاهش رشد اقتصادی
ایران در این سال را به دنبال آورد.
براساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2005 به 5/5 درصد رسید و پیش‌بینی
می‌شود این رقم در سال 2006 به 1/5 درصد برسد.
در این گزارش همچنین وضعیت بیکاری و تورم در سال 2006 در ایران نگران کننده دانسته
شده و پیش‌بینی شده است نرخ بیکاری در ایران طی سال 2006 بیش از پیش افزایش یابد.
کاهش نرخ رشد در بخش صنعت و اشباع شدن بخش دولتی از جمله عوامل افزایش نرخ بیکاری
در ایران طی سال 2006 عنوان شده است.
براساس این گزارش به موازات افزایش نرخ بیکاری در اثر سیاست‌های انبساطی دولت ایران
و عدم توسعه بخش تولید نرخ تورم نیز در ایران افزایش می‌یابد و از 5/13 درصد در سال
2005 به 7/17 درصد در سال 2006 خواهد رسید.