نرخ تورم در ایران به ۱۵.۶ درصد رسید

نشریه بررسی های اقتصادی
خاورمیانه، "میس"، در گزارش جدید خود نرخ تورم ایران تا پایان سال ۲۰۰۵ را ۱۵.۶
درصد تخمین زد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میس، میانگین نرخ تورم ۱۶ کشور منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا در پایان سال ۲۰۰۵ به ۴.۶ درصد خواهد رسید که ایران بالاترین و لیبی
پایین ترین نرخ تورم را خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران تا پایان سال ۲۰۰۵ به سطح ۱۵.۶ درصد خواهد
رسید که بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد
بود.
این گزارش حاکی است، در حالیکه لیبی طی سال جاری نرخ تورم منفی یک درصدی را تجربه
کرد، این کشور هم اکنون پایین ترین نرخ تورم را نیز در سطح کشورهای خاورمیانه دارا
است.
به گزارش میس، پس از ایران بالاترین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه از آن کشور یمن
با نرخ تورم ۱۲.۵ درصد است.
میس همچنین نرخ تورم الجزایر را در پایان سال ۲۰۰۵ برابر با ۴ درصد، بحرین ۴.۹، مصر
۸.۱، اردن ۳.۵، کویت ۱.۸، لبنان ۳، مراکش ۲، عمان ۱.۶، قطر ۷، عربستان ۰.۲، سوریه
۳.۵، تونس ۳.۶، و امارات ۳.۴ درصد اعلام کرده است.