نرخ تورم تا پایان مردادماه به 10.5 درصد رسید

اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
ایران در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/10
درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، متوسط نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال 85
نسبت به 12 ماه منتهی به مردادماه سال 84 به 5/10 درصد افزایش یافت.

بنابراین گزارش ، متوسط نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مردادماه سال گذشته 4/10 درصد
بوده است که این رقم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری به 5/10 درصد رسید.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه سال 85 نسبت به
ماه قبل از آن 7/0 درصد افزایش یافته است .

این گزارش حاکی است : شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در
مردادماه سال 85 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 9/12 درصد افزایش یافت .

گفتنی است ، متوسط نرخ تورم در پنج ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه سال
قبل به 2/10 درصد افزایش یافت .

در عین حال، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این گفته
است:افزایش قیمت چند قلم کالا و خدمت به معنای گرانی نیست و گزارش بانک مرکزی هم
نشان می دهد که تورم در حال کاهش است . در ایران برای محاسبه تورم 310 قلم کالا و
خدمت از سوی بانک مرکزی استفاده می شود که هر کدام وزن مخصوص خود را دارند.