نرخ تورم از مرز 4/15 درصد گذشت

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم
در 12 ماه منتهی به تیرماه 1384 از مرز 4/15 درصد گذشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در گزارش رسمی خود به سران دولت اعلام کرد:
شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ توم است، از 8/14 درصد در دوازده ماه منتهی به
تیر 83 به 4/15 درصد در دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال رسید.
این گزارش حاکی است، شاخص قیمت تولیدکننده PPI در 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته
9/15 درصد و در 12 ماه منتهی به تیرماه امسال 7/15 درصد بوده است که نشان از رشد
2/0 درصد نسبت به دوره مشابه قبل دارد.
شاخص قیمت عمده فروشی WPI در سال منتهی به تیرماه 83 رقم 6/10 و در12 ماه منتهی به
تیرماه امسال به 30/15 درصد رسید.
براساس این گزارش شاخص قیمت صادرات وشاخص قیمت واردات به ترتیب در 12 ماه منتهی به
تیرماه 83 رقم‌های 3/9 و 5/7 درصد بوده است واین شاخص‌ها در 12 ماه منتهی به تیرماه
امسال به ترتیب 4/26 و 13 درصد بوده است.
رابطه مبادله در 12 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته7/4 و در 12 ماه منتهی به تیرماه
امسال 6/11 درصد بوده است که نشانگر افزایش نسبت صادرات به واردات کشور است .
همچنین شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در فصل اول سال جای 2/24 درصد بوده است که
نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.