نرخ تورم از مرز ۴/۱۵ درصد گذشت

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم
در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۸۴ از مرز ۴/۱۵ درصد گذشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در گزارش رسمی خود به سران دولت اعلام کرد:
شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ توم است، از ۸/۱۴ درصد در دوازده ماه منتهی به
تیر ۸۳ به ۴/۱۵ درصد در دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال رسید.
این گزارش حاکی است، شاخص قیمت تولیدکننده PPI در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته
۹/۱۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال ۷/۱۵ درصد بوده است که نشان از رشد
۲/۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل دارد.
شاخص قیمت عمده فروشی WPI در سال منتهی به تیرماه ۸۳ رقم ۶/۱۰ و در۱۲ ماه منتهی به
تیرماه امسال به ۳۰/۱۵ درصد رسید.
براساس این گزارش شاخص قیمت صادرات وشاخص قیمت واردات به ترتیب در ۱۲ ماه منتهی به
تیرماه ۸۳ رقم‌های ۳/۹ و ۵/۷ درصد بوده است واین شاخص‌ها در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه
امسال به ترتیب ۴/۲۶ و ۱۳ درصد بوده است.
رابطه مبادله در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته۷/۴ و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه
امسال ۶/۱۱ درصد بوده است که نشانگر افزایش نسبت صادرات به واردات کشور است .
همچنین شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در فصل اول سال جای ۲/۲۴ درصد بوده است که
نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.