نرخ بهره بانکی ایران، بالاترین در خاورمیانه

صندوق بین المللی
پول اعلام کرد ایران بالاترین نرخ بهره بانکی را در خاورمیانه دارد.

به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از صندوق بین المللی پول، نرخ بهره وامهای

بانکی ایران به طور
میانگین 16.7 درصد است، که از این لحاظ ایران دارای بالاترین

نرخ بهره بانکی در
میان کشورهای خاورمیانه است
.

بر اساس این
گزارش،یکی از بالاترین نرخ بهره وامهای بانکی در ایران به وام مسکن

با نرخ بهره 18
درصد، و کمترین نرخ بهره بانکی نیز به وام کشاورزی با نرخ بهره 13.5

درصد تعلق دارد.

بر پایه همین
گزارش، نرخ بهره وامهای تجاری و خدماتی در بانکهای دولتی ایران

حداقل 21 درصد است.

صندوق بین المللی
پول همچنین میانگین نرخ بهره بانکی کویت را 6.74، عمان 7.8،

سوریه 9.5، تونس
5.2، و یمن را 15 درصد اعلام کرده است
.

این گزارش حاکی
است، ایران از لحاظ نرخ تنزیل نیز در صدر کشورهای خاورمیانه قرار

دارد، نرخ تنزیل
ایران 14 درصد اعلام شده است
.

صندوق بین المللی
پول همچنین حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی در ایران را 17

درصد اعلام کرده
است، که از این لحاظ نیز ایران بالاترین نرخ را در خاورمیانه

دارد.

این گزارش می
افزاید، ایران جزو سه کشوری در خاورمیانه و شمال آفریقا است که

هنوز هم نرخ بهره
آنها  آزاد نشده است. بر اساس این گزارش، دو کشور دیگر سوریه و

لیبی هستند.