نخستین اوراق اختیار فروش تا پایان سال عرضه می شود

دبیر کل بورس اوراق بهادارگفت:
عرضه اوراق اختیار سهام تاپایان سال اجرایی خواهد شد.
علی صالح آبادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص عرضه سهام با قابلیت اختیار
فروش گفت : تا کنون بیش ازچهار درخواست برای ارائه این اوراق از سوی شرکت های مختلف
به دست سازمان بورس رسیده است.
وی با اشاره به تاثیر عرضه این اوراق بررونق بورس،اظهارداشت: شرکت سرمایه گذاری
سایپا یکی از این متقاضیان است که درصورت موافقت سازمان بورس این طرح را در مورد
شرکت های زیر مجموعه خود اجرایی خواهد کرد.
صالح آبادی تصریح کرد: سهام با اختیارفروش هیچ گونه مشکل شرعی ندارد و به احتمال
زیاد با رفع بقیه موانع این طرح تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
به گزارش مهر، خریدار"سهام با اختیار فروش" اختیار دارد و متعهد نیست که درآینده
سهام را حتما بفروشد. بدیهی است اگر قیمت در تاریخ آتی بالاتر از قیمت تعیین شده در
اختیار فروش باشد خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند. اما
اگر قیمت پایین تر باشد از اختیار خود استفاده می کند.
به عنوان نمونه اگر فردی سهام الف را با "اختیار فروش" به قیمت دو هزار ریال امروز
می فروشد و به خریدار اختیار می دهد که در سال آینده به قیمت دو هزار و ۱۵۰ ریال،
آن را به وی بفروشد، حال اگر در سال آتی نرخ سهام مثلا دو هزار و ۴۰۰ ریال شد،
خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند، اما اگر قیمت دو هزار
و ۱۰۰ ریال بود، از اختیار خود استفاده کرده و سهام را به نرخ دو هزار و ۱۵۰ ریال
به فروشنده بازپس می فروشد.