نتیجه برگزاری مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) در شرف تأسیس

به گزارش ایران بورس ، در پی برگزاری مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس اوراق بهادار
تهران (سهامی عام)، در شرف تأسیس، که انتخاب نخستین مدیران آن شرکت هم در دستور کار
مجمع یادشده قرار داشت، آراء مأخوذه در حضور نماینده این سازمان شمارش شده و در
نتیجه آن 7 سهامدار حقوقی از مؤسسین به‌شرح زیر به‌ترتیب بیشترین آراء مأخوذه را
به‌عنوان اولین مدیران آن شرکت به‌دست آوردند:

1. شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

2. شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)

3. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

4. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

5. شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)

6. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

7. شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)

مراتب برگزاری مجمع و شمارش آراء و انتخاب اولین مدیران به تأیید سازمان بورس و
اوراق بهادار رسیده و منتخبین براساس ماده 29 اساسنامه تصویبی موظف‌اند حداکثر ظرف
ده روز نسبت به معرفی فردی صلاحیتدار به‌عنوان نماینده جهت حضور در هیئت‌مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.