موسسه بین المللی میدل ایست مانیتور: بدهی خارجی ایران امسال با 3/1 میلیارد دلار کاهش به 4/14 میلیارد دلار می‌رسد

موسسه بين المللي
ميدل ايست مانيتور در تازه ترين گزارش خود بدهي خارجي ايران را تا پايان سال 2005
ميلادي برابر 4/14 ميليارد دلار پيش بيني كرد

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور حاكي است: بدهي خارجي ايران در سال
گذشته 7/15 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال جاري با كاهش 3/1 ميليارد
دلاري مواجه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، 5/8 ميليارد دلار از بدهي خارجي ايران در سال جاري در كوتاه مدت
سررسيد خواهد شد و مابقي نيز در ميان مدت و بلند مدت سررسيد مي شود.
موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور پيش بيني كرد: بدهي خارجي ايران در سال 2006
ميلادي به 7/15 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه از اين ميزان 4/9 ميليارد دلار
كوتاه مدت و 3/6 ميليارد دلار ميان مدت و بلند مدت خواهد بود.