موسسه بین المللی میدل ایست مانیتور: بدهی خارجی ایران امسال با ۳/۱ میلیارد دلار کاهش به ۴/۱۴ میلیارد دلار می‌رسد

موسسه بين المللي
ميدل ايست مانيتور در تازه ترين گزارش خود بدهي خارجي ايران را تا پايان سال ۲۰۰۵
ميلادي برابر ۴/۱۴ ميليارد دلار پيش بيني كرد

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور حاكي است: بدهي خارجي ايران در سال
گذشته ۷/۱۵ ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال جاري با كاهش ۳/۱ ميليارد
دلاري مواجه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، ۵/۸ ميليارد دلار از بدهي خارجي ايران در سال جاري در كوتاه مدت
سررسيد خواهد شد و مابقي نيز در ميان مدت و بلند مدت سررسيد مي شود.
موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور پيش بيني كرد: بدهي خارجي ايران در سال ۲۰۰۶
ميلادي به ۷/۱۵ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه از اين ميزان ۴/۹ ميليارد دلار
كوتاه مدت و ۳/۶ ميليارد دلار ميان مدت و بلند مدت خواهد بود.