موافقت بورس با انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای خودروسازی و ساختمان در خارج کشور


دبير كل بورس اوراق بهادار از موافقت بورس با درخواست 6 شركت براي
انتشار اوراق مشاركت در خارج كشور خبر داد.


حسين عبده تبريزي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: براي
انتشار اوراق مشاركت تقاضاي 20 شركت به بورس ارايه شده و هيات پذيرش با 6 تقاضا
موافقت كرده است.
به گفته وي موارد پذيرفته شده عمدتا مربوط به شركتهاي خودرو و ساختمان هستند.
دبيركل بورس اوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه چرا پس از گذشت يك سال تنها يك
شركت اقدام به انتشار اوراق مشاركت كرده است، اظهار داشت: هر ابزار جديد كه ارايه
مي‌شود با مشكلاتي در ابتداي كار مواجه است و مدتي به طول مي‌انجامد تا جا بيفتند

وي با بيان اين كه سازمان بورس اوراق بهادار انتشار اوراق مشاركت به اندازه 2 برابر
سهام موجود در بازار را هدف قرار داده است، افزود: اگر در سال جاري اوراق مشاركت 20
تا 30 شركت را منتشر كنيم به موفقيت نسبي دست يافته‌ايم
عبده تبريزي تاكيد كرد: آيين‌نامه انتشار اوراق مشاركت توسط شركتها در دولت با
تاخير تهيه شد و آيين‌نامه‌ اي هم كه ما بايد در بورس تهيه مي‌كرديم با تاخير تهيه
شد.
عبده تبريزي در خصوص نحوه اقدام شركتها براي انتشار اوراق مشاركت اظهار داشت:
شركتها بايد تقاضايشان را به سازمان بورس ارايه داده و فرمهاي مربوطه را دريافت
كنند و هيات پذيرش نيز اين درخواستها را بررسي كرده و پس از تصويب آن را به سازمان
بورس مي‌فرستد و انتشار اوراق انجام مي‌شود.