معاونت‌های نظارتی و اجرایی سازمان بورس منصوب شدند

به گزارش ایران‌بورس ،
در پی برگزاری جلسه بعدازظهر روز دو شنبه 30 آبان ماه 1384 ،  هیأت مدیره سازمان
بورس اوراق بهادار آقای هادی بیدختی به سمت معاون عملیاتی و نظارتی بورس اوراق
بهادار منصوب شد.

همچنین در پی استعفای
محمدرضا کبورانی در روز چهارشنبه گذشته، علیرضا حاجی‌نوروزی به سمت معاون اجرایی و
توسعه سازمان بورس منصوب شد.