مشارکت بانک ملی ایران در ساخت 4 آزادراه بزرگ کشور

بانک ملی ایران در راستای تکمیل پروژه های عمرانی کشور و مشارکت در طرح ساخت 4 آزادراه بزرگ کشور بیش از دو هزار و 129 میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه گذاری کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا، بانک ملی ایران تامین مالی آزادراه قزوین – زنجان، زنجان – تبریز، باغچه – مشهد و کنار گذر مشهد را در دستور کار قرار داد.
آزادراه قزوین – زنجان
برهمین اساس میزان سرمایه گذاری این بانک در آزادراه قزوین – زنجان معادل 2/2 میلیارد و 400 میلیون ریال بود که در سال 76 به بهره برداری رسیده است. جابه جایی سریع از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است و بانک ملی ایران در مشارکت در ساخت و تجهیز؛ راه های ارتباطی غرب و شرق کشور حضور داشته است.
آزادراه زنجان – تبریز
بانک ملی ایران در راستای اهداف توسعه ای هزار و 449 میلیارد و 400 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال 91 به بهره برداری رسیده و کاهش مصرف سوخت و انرژی از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است.
آزادراه باغچه – مشهد
همچنین بانک ملی ایران 138 میلیارد و 800 میلیون ریال در آزادراه باغچه – مشهد سرمایه گذاری کرد که این آزادراه در سال 82 به بهره برداری رسید و ارتقای سطح ایمنی راه ها از ویژگی های منحصر به فرد این آزاد راه است.
آزادراه کنارگذر مشهد
بانک ملی ایران در راستای توسعه عمرانی کشور 338 میلیارد و 600 میلیون ریال در آزادراه کنارگذر مشهد برای افزایش ترددهای بین المللی و ترانزیت و کاهش آمار تصادفات سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال 91 به بهره برداری رسیده است.