مدار به صف عرضه اولیه رسید

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار۰ در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه سال جاری در بورس تهران عرضه می شود تا جمع شرکت های حاضر در بورس تهران به ۵۷۷ برسد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه با ۱۵ درصد از سهام خود به بورس تهران وارد می شود. این شرکت در گروه سرمایه گذاری ها و طبقه واسطه هالی مالی و نمائد «مدار» به این بازار خواهد آمد.
حجم کل عرضه ۳۴۵ میلیون سهم معادل با ۱۵ درصد از سهام شرکت است.
سقف قیمتی در نظر گرفته شده ۵۰۵۰ ریال و کف قیمتی ۴۷۵۰ ریال است.
حداکثر سهمیه ای که به هر کد حقیقی می رسد نیز ۴۰۰ سهم است.
شرکت سرمایه¬گذاری گروه توسعه ملی متعهد این عرضه و همچنین شرکت سرمایه¬گذاری توسعه متعهد خرید با سقف ۵۰ درصد از کل سهام قابل عرضه است.
همچنین تعداد ۲۹۹ میلیون سهم از کل سهام قابل عرضه در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم به غیر از صندوقهای سرمایه گذاری در روز عرضه اختصاص خواهد یافت و تعداد ۴۶ میلیون سهم نیز صرفأ به صندوق های سرمایه گذاری در روز معاملاتی شنبه مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ به قیمت کشف شده در روز عرضه، ارائه خواهد شد که ساز و کار عملیاتی آن متعاقبا اعلام می شود.