محصولات پتروشیمی از کالاهای مشمول قیمت گذاری خارج شد

مدیر کل صنایع غیر
فلزی وزارت صنایع و معادن گفت: ستاد بررسی و کنترل قیمت ها با عدم شمول بند "ج"
ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه بر محصولات پتروشیمی موافقت کرد.

حسین ابویی مهریزی
در گفت و گو با مهرگفت: امید است که با تصویب

و ابلاغ هیات
دولت در خصوص اینکه محصولات پتروشیمی مشمول بند ج ماده 39 قانون

برنامه چهارم
نباشد، به رانت 700 میلیارد تومانی در محصولات پتروشیمی خاتمه داده

شود.

وی افزود: این
موضوع مورد تقاضا و درخواست موکد چند ین ساله وزارت صنایع و

معادن، واحدهای
صنعتی موفق و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است
.

مدیر کل صنایع غیر
فلزی  وزارت صنایع و معادن در خصوص  بند ج ماده 39 قانون

برنامه چهارم توسعه
تصریح کرد: بر اساس این بند ازقانون برنامه چهارم توسعه، قیمت

گذاری به کالا ها و
خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای  اساسی محدود می گردد
.

وی خاطرنشان کرد:
بر اساس این قانون فهرست و ضوابط تعیین این گونه کالا و خدمات

بر اساس قواعد
اقتصادی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ، با پیشنهاد کارگروهی

متشکل از
وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو وزارتخانه های ذی ربط

و تصویب هیات وزیران
تعیین می گردد
.

وی افزود: چنانچه
دولت به هر دلیل خودش کالا و یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی

کمتر از قیمت تعیین
شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت تکلیف شده

می باید همزمان
تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء، پرداخت گردد و

یا از محل بدهی
دستگاه ذی ربط به دولت تهاترشود
.