محدودیت عدم فروش سهام تا سه روز پس از خرید حذف شد


به گزارش ايران بورس ، بعدازظهر ديروز هيئت مديرة بورس تصويب کرد که
محدوديت عدم فروش سهم تا سه روز پس از خريد حذف می‌شود. حذف اين محدوديت به منظور
کاهش دامنة نوسان‌گيری و روان‌سازی بيشتر معاملات و متعادل شدن بيشتر قيمت‌ها انجام
می‌شود. بدين ترتيب، صدور گواهی سهام يک روز پس از انجام معامله انجام می‌شود.
مراحل اجرايی کردن اين مصوبه يک هفته تا 10 روز به طول خواهد انجاميد.