مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس برای سال مالی منتهی به 1395/9/30 ، در روز یکشنبه مورخه 1396/1/27 در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک 89، با حضور هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی داریا روش، 100 درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها  تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای غریب پور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای عباس نعیمی به نمایندگی از آنشرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای پور پیغمبر  به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت مغان و آقای صفر زاده از شرکت طرح و توسعه آینده پویا به سمت ناظرین و آقای گلچین مدیرعامل شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند. آقای ملکی مدیر امور مجامع و خانم اسدزاده کارشناس مربوطه نیز در جلسه حضور داشتند .

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و توضیحاتی ارائه گردید . در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/9/30 به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .
  • مبلغ 350 ریال بازای هرسهم به عنوان سود ، بین سهامداران تقسیم گردید .