مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ برگزار گردید.

اعضای هیئت رییسه مجمع

دکتر حنیفی بعنوان رئیس مجمع، آقای علی ملکی و آقای خمجانی به عنوان ناظرین و آقای اژیه به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

تصمیمات مجمع

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی نسبت به آن قرائت گردید که پس از بحث و بررسی و با توجه به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ، افزایش سرمایه بشرح زیر مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام قرار گرفت.

(( افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۲۱.۰۰۲.۲۴۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بمیزان ۱.۲۲۸.۹۹۷.۷۶۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به نسبت ۱۷/۵ درصد میزان مالکیت سهام سهامداران در تاریخ این مجمع ))

همچنین مقرر گردید پس از انجام افزایش سرمایه نسبت به ا صلاح ماده ۶ اساسامه بشرح زیر اقدام گردد:

(( سرمایه شرکت مبلغ ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که به ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام تمام پرداخت شده تقسیم گردیده است ))

ضمناً افزایش سرمایه مصوب شده بعلت زمان بر بودن انجام تشریفات قانونی تا تاریخ برگزاری مجمع عادی سالانه عملکرد سال ۱۳۹۵ هیچگونه سودی به حق تقدم های افزایش سرمایه مذکور تعلق نخواهد گرفت