مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کمپرسورسازی ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کمپرسورسازی ایران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ ، در روز چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی پلاک ۸۹ ، طبقه ۷ ، با حضور نماینده موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل آقای رسولی و بیش از ۹۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای غریب پور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای علی ملکی به نمایندگی از آن شرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای محمدعلی مداحی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران  و آقای محمدرضا حسینی به نمایندگی از ارج به سمت ناظرین و آقای حمید یادگاری مسئول مالی شرکت  به سمت دبیر انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

طبق دستور جلسه مجمع ، در ابتدا گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش توسط مدیرعامل ارائه گردید . در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیربه عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .
  • اعضای حقوقی ذیل برای ۲ سال آتی به عنوان هیات مدیره انتخاب گردیدند :

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت ارج