مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام )

مدير عامل مجتمع
لاستيك كرمان:

تحول پذيري و تسريع
اجراي برنامه ها لازمه دستيابي به جايگاه رقابتي در صنعت تاير است

 مدير عامل مجتمع
صنايع لاستيك كرمان گفت: با توجه به تامين ۲۵ درصد از نياز داخلي تاير از بازارهاي
خارجي تنها توليد كنندگان تحول پذير و جهان شمول مي توانند در عرصه توليد باقي
مانده و بر رقبا تاثير گذار باشند.

به گزارش شركت سرمايه
گذاري بانك ملي ايران‘ عباس عباسي ابيانه با تاكيد بر اعمال كنترل هاي كيفيت توليد
براي جلب رضايت بيشتر مشتريان و افزايش سهم بازار مجتمع صنايع لاستيك كرمان افزود:
 اين مجتمع با توليد 44هزار و 400 تن تاير در سال 1383 و اختصاص 9/21 درصد از كل
توليد تاير كشور به خود ‘ رتبه نخست توليد تاير در كشور را براي بار سوم كسب كرد.

به گفته وي‘ اين رتبه 
از ميان هشت كارخانه تاير سازي با ظرفيت توليد بيش از ۲۴۵هزار تن به مجتمع صنايع
لاستيك كرمان اختصاص يافت.

وي با اشاره به جايگاه
مناسب اين مجتمع در سه گروه تايرهاي كشاورزي‘ كاميوني و سواري افزود: باوجود بازار
رقابتي و سهم ۲۵ درصدي تايرهاي وارداتي از بازار داخلي ‘ سهم بازار اين مجتمع با 
اعمال برنامه هاي راهبري بازاريابي و  بهبود كيفيت محصولات همگام بارشد توليدات  از
۹/۱۵درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.

وي ايجاد  كميته بهره
وري ‘ آموزش و اجراي طرح بهبود بهره وري ‘ اجراي طرح هاي بهبود در فرآيند هاي
توليد‘ استفاده از مشاور خارجي براي مميزي فعاليت ها و رفع مشكلات موجود را از جمله
دستاوردهاي اين مجتمع براي افزايش توليد و ارتقا كيفيت محصولات برشمرد.

عباسي ابيانه با تاكيد
بر اهميت اجراي طرح هاي توسعه اي مجتمع براي تحقق برنامه هاي راهبري مجتمع گفت:
افزايش ظرفيت توليد تايرهاي سواري راديال تا ظرفيت ۲۷هزار تن در سال معادل سه
ميليون و ۳۰۰ حلقه تا سال  85 از جمله طرح هاي توسعه اي اين مجتمع است كه فاز نخست
اين طرح مهر ماه امسال به بهره برداري مي رسد.

در فاز نخست اين طرح
توليد تايرهاي سواري راديال به ۲۰ هزار تن معادل دو ميليون و ۵۰۰ حلقه در سال مي
رسد.

به گفته وي ‘ توليد
تايرهاي راديال باري – اتوبوسي راديال (تمام سيمي) با ظرفيت ۲۸ هزار تن در سال
معادل ۳۸۰ هزار حلقه در دو فاز از ديگر طرح هاي توسعه اي اين مجتمع محسوب مي شود كه
فاز نخست آن مهر ماه امسال و فاز دوم در سال ۱۳۸۶ به بهره برداري خواهد رسيد.
وي با اشاره به روند افزايشي توليد خودروهاي باري مجهز به تايرهاي راديال  گفت: با
توجه به پيش بيني افزايش مصرف انواع تايرهاي راديالي  از 25 درصد در  سال 83 به 42
درصد تا سال ۱۳۸۸‘ اين مجتمع مي تواند به عنوان نخستين توليد كننده تايرهاي راديال
در داخل كشور ماندگاري خود در اين صنعت را تضمين كند.