متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در پنج سال گذشته ۲/۶ درصد بوده است

 بانك جهاني در تازه
ترين گزارش خود موسوم به گزارش توسعه جهاني ۲۰۰۶ اعلام كرد: متوسط نرخ رشد اقتصادي
ايران طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ميلادي ۲/۶ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك جهاني افزود: ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۱۶۲
ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار رسيده است.
بنابراين گزارش، خدمات در ايران طي سال ۲۰۰۴ ميلادي بيشترين سهم را در ارزش افزوده
كشور داشته است و ۴۸ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي را به تنهايي ايجاد كرده است.

بر اساس گزارش بانك جهاني، بخش صنعت ۴۱ درصد و بخش كشاورزي نيز ۱۱ درصد ارزش توليد
ناخالص داخلي كشور را در سال ۲۰۰۴ ميلادي به خود اختصاص دادند.
بر اساس اين گزارش، سهم هزينه هاي مصرفي خانوارها در ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۴۹
درصد توليد ناخالص داخلي بوده است و هزينه هاي دولتي نيز ۱۴ درصد ارزش توليد ناخالص
داخلي را در اين كشور كسب كرده است.
اين گزارش افزود: سهم تشكيل سرمايه ناخالص از توليد ناخالص داخلي ايران در سال
گذشته ۳۶ درصد برآورد شده است.