لیست کامل کارگزاران شرکتهای تابلوی چهارم بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با مشخص شدن کارگزاران هر یک از 42
شرکت تابلوی چهارم ، فعالان بازار حقوقی و حقیقی سهام در صورت تمایل باید به شرکت
کارگزاری اعلام شده مراجعه کنند.

فهرست هریک از شرکتها و کارگزاران مربوطه ایی که دارای مجوز معامله در تالار چهارم
هستند به این شرح است:

آبفر:
ملی ایران- بانک ملی- دنیای خبره- ایساتیس پویا-آگاه-آریابورس-بانک کشاورزی –
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

اشتاد موتورز:
ایساتیس پویا-آریابورس- نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ-
بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام-
بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

بلبرینگ ایران:
ملی ایران – دنیای خبره- رشد پایدار-آریابورس-سیمابگون-بانک کشاورزی -نواندیشان
بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک
مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران-
توسعه سهند – آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

بنیان دیزل:
آریابورس -نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت
ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

پایساز:
بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک
صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

تولید الیاف پلی پروپیلن:
گلچین- بورس بهگزین- ایاتیس پویا-آریابورس-بانک تجارت-بانک کشاورزی – نواندیشان
بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک
مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران-
توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

تولیددارو:
ملی ایران- راهبرد- ایمن بورس- ایساتیس پویا – رشد پایدار-آریابورس-بانک کشاورزی-
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

تولیدی ابزار مهدی:
بانک ملی- راهبرد-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

تولیدی تیم:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

جام جهان نما( بلر):
رشد پایدار-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام
داروسازی حکیم:
ملی ایران- آثل بانک ملی ایران – راهبرد محک سهام صنایع- ایمن بورس- رشد
پایدار-آگاه-آریابورس-سیمابگون-بانک کشاورزی
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

درخشان یزد:
ایساتیس پویا-آریابورس-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر
خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای
سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز
بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

درین کاشان:
ملی ایران- بانک ملی- دنیای خبره-گلچین- ایمن بورس-آگاه-آریابورس-سیمابگون-بانک
کشاورزی -نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت
ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

ریسندگی و بافندگی ری:
راهبرد- بهگزین – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک
صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

ریسندگی و بافندگی کاشانک
بانک ملی- راهبرد- ایساتیس پویا-بانک تجارت – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر
خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای
سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز
بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

سپهر رنگ:
ملی ایران- بانک ملی- ایساتیس پویا-آریابورس-بانک کشاورزی -نواندیشان بازار سرمایه
– پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران-
راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی
ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

شهاب:
ملی ایران-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

شیرین دارو:
بانک ملی – راهبرد- ایمن بورس- ایساتیس پویا- رشد پایدار-آگاه-آریابورس – نواندیشان
بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک
مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران-
توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنایع نساجی ایران:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنایع یخچال سازی لرستان:
بانک ملی-آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ-
بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام-
بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنعتی رنگین:
بانک ملی-آریابورس- نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک
صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنعتی کاوه:
بانک ملی- بهگزین-آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

صنعتی ملایر:
بانک ملی- دنیای خبره – رشد پایدار – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر
خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای
سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز
بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنعتی مهرآباد:
بانک ملی- دنیای خبره – راهبرد- محک سهام صنایع- آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه
– پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران-
راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی
ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

صنعتی مینو:
ملی ایران- راهبرد- ایساتیس پویا- رشد پایدار-آریابورس-سیمابگون-بانک کشاورزی –
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

کارتن البرز:
ملی ایران -دنیای خبره-آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

کاغذ سازی قایمشهر:
بانک ملی-آرمون – آگاه-آریابورس-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر
خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای
سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز
بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

کشت و صنعت گرگان:
بانک ملی – راهبرد- گلچین-آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر
خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای
سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز
بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

کمپرسورسازی تبریز:
ملی ایران- آثل- بانک ملی- گلچین-آگاه-آریابورس-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار
سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن-
بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه
سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

کولر گازی ایران:
ملی ایران- رشد پایدار-آریابورس – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

گچ تهران:
بانک ملی- گلچین- ایساتیس پویا- رشد پایدار-آگاه – نواندیشان بازار سرمایه – پارس
گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران-
راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی
ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام
گردباف یزد:
بانک ملی-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ-
بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام-
بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

گروه صنعتی نقش ایران:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

گروه کارخانجات تامین نیازهای افرازی مداری آسیا:
بانک سپه- نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت
ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

لیفت تراک سازی سهند:
ملی ایران- بانک ملی- دنیای خبره- ایساتیس پویا-آگاه-آریابورس- بانک کشاورزی –
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

ملی شیمی کشاورز:
بانک ملی – دنیای خبره- راهبرد- گلچین- ایساتیس پویا-آگاه-آریابورس-سیمابگون-بانک
کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت
ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

نساجی بابکان:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

نساجی غرب:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

نساجی قائمشهر:
راهبرد-آگاه-بانک تجارت – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام

نکاپلاستیکک:
ملی ایران- نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت
ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک
صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

وطن اصفهان:
نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک
ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین
سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار سهام-خبرگان سهام

یزد باف:
گلچین- ایساتیس پویا-بانک کشاورزی – نواندیشان بازار سرمایه – پارس گستر خبره-بازار
سهام-حافظ- بانک صنعت ومعدن- بانک ملت-بانک مسکن- بورسیران- راهنمای سرمایه
گذاران-شاخص سهام- بانک صادرات امین سهم-عمران- توسعه سهند , آتی ساز بازار-معیار
سهام-خبرگان سهام