قیمت نفت خام سبک ایران در بازار آسیا به مرز 54 دلار رسید

قيمت هر بشكه نفت
خام سبك ايران در بازار آسيا به 53 دلار و 86 سنت رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، قيمت نفت خام سبك
ايران روز گذشته در بازار آسيا با 72 سنت افزايش به 53 دلار و 86 سنت در هر بشكه
رسيد.
قيمت نفت خام سبك ايران روز گذشته در بازار شمال غربي اروپا، مديترانه و آفريقاي
جنوبي به ترتيب به 51 دلار و 97 سنت، 52 دلار و 35 سنت و 52 دلار و 60 سنت در هر
بشكه رسيد.
قيمت هر بشكه نفت خام سنگين ايران در روز گذشته در بازار آسياي شمال غربي اروپا و
مديترانه به ترتيب به 51 دلار و 71 سنت و 50 دلار و 14 سنت و 50دلار و 20 سنت در هر
بشكه رسيد.
روز گذشته ميانگين قيمت تقريبي يك بشكه نفت خام صادراتي ايران در بازارهاي مختلف
دنيا به 52 دلار و 39 سنت رسيد كه يك دلار و 33 سنت افزايش يافت.