قیمت نفت خام سبک ایران افزایش یافت

قيمت هر بشكه نفت
خام سبك ايران در بازارهاي جهاني نسبت به روزهاي گذشته با ۶۰ سنت افزايش به ۵۶ دلار
و ۶۷ سنت رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار مديريت امور بين‌المللي شركت ملي نفت، در روز مورد بررسي (۲۳
مردادماه) قيمت هر بشكه نفت خام سنگين ايران در بازارهاي جهاني به ۵۴ دلار و ۱۱ سنت
رسيد.
قيمت سبد نفتي اوپك در اين روز نيز به ۵۸ دلار و ۲۸ سنت رسيد.
قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران در بازار آسيا نيز در روز مورد بررسي (۲۳ مردادماه)
به ۵۶ دلار و ۹۳ سنت كه ۷۱ سنت افزايش نشان مي‌دهد.
هر بشكه نفت خام سنگين ايران هم در بازار آسيا ۵۴ دلار و ۲۸ سنت معامله شد.
در بازار شمال غربي اروپا، مديترانه و آفريقاي جنوبي هر بشكه نفت خام سبك ايران به
ترتيب ۵۵ دلار و ۴۵ سنت، ۵۵ دلار و ۸۱ سنت و ۵۶ دلار و ۶۱ سنت معامله شد.
ميانگين قيمت تقريبي يك بشكه نفت خام صادراتي يران هم در اين روز ۵۵ دلار و ۵۵ سنت
رسيد كه يك دلار و ۱۴ سنت افزايش نسبت به روزهاي گذشته نشان مي‌دهد