قیمت جهانی نفت در حال نزدیک شدن به سطح قابل قبولی است

رییس اوپک تاکید
کرد : قیمت جهانی نفت پس از کاهشهای اخیر در حال نزدیک شدن به سطح قابل قبولی هم
برای کشورهای تولید کننده و هم کشورهای مصرف کننده است

به گزارش خبرگزاری
فارس ، خبرگزاری رویترز به نقل از شیخ احمد فهد الصباح افزود : با توجه به کاهش
تقاضای جهانی انرژی ، امیدوارم قیمت نفت طی ماههای آینده به سطح مورد قبول کشورهای
تولید کننده و مصرف کننده برسد .
وی تاکید کرد : سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک آمادگی دارد در صورت وجود
تقاضای جهانی ، میزان تولید خود را که برای سه ماه تا سقف 2 میلیون بشکه در روز
افزایش داده بود ، همچنان افزایش دهد .
وی تصریح کرد : ظرفیت مازاد تولید نفت در بین کشورهای عضو اوپک وجود دارد و هر گاه
لازم باشد ، اوپک تولید خود را افزایش خواهد داد ولی مساله این است که در حال حاضر
هیچ گونه نیازی به افزایش تولید نفت نیست .
اوپک طی اجلاس پیشین خود با افزایش 2 میلیون بشکه ای تولسد به مدت سه ماه از اول
ماه اکتبر موافقت کرده بود .
کشورهای عضو اوپک طی ماههای اخیر به طور متوسط روزانه بیش از 30 میلیون بشکه نفت
تولید کرده اند تا قیمت جهانی نفت کاهش یابد .