قیمتهای نفت‎خام تا سال 2010 در سطح 21 دلار خواهد ماند

سازمان بين المللي
انرژي پيش
بيني
كرد كه قيمتهاي نفت
خام
تا سال 2010، ثابت و در سطح متوسط 21 دلار براي هر بشكه باقي بماند كه اين رقم
برابر با ميانگين قيمت نفت طي 15 سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، پس از سال 2010 قيمتهاي نفت
خام
به تدريج و در يك روند افزايشي يكنواخت تا سال 2030 به 29 دلار خواهد رسيد. طي همين
سالها، قيمت گازطبيعي نيز تا حدودي همراه با قيمتهاي نفت
خام
نوسان خواهد كرد، و قيمتهاي منطقه
اي
در اروپا، آمريكاي شمالي و حوزه آسيا _ اقيانوسيه به تدريج به يكديگر نزديك خواهند
شد.
قيمت زغال
سنگ
تا سال 2010 كمابيش بدون تغيير خواهد ماند و پس از آن به آرامي افزايش خواهد يافت.

تغيير در سياستهاي دولتها و تحولات تكنولوژيك، همراه با شرايط كلان اقتصادي و
تغييرات قيمتهاي نفت، مهمترين عوامل نااطميناني در چشم
انداز
آتي انرژي جهان هستند. اين عوامل، هم بر تقاضا و هم بر عرضة انرژي و نرخ سرمايه
گذاري
در زيرساختهاي عرضه انرژي تأثير خواهند گذاشت.
توليد ناخالص جهان بين سالهاي 2000 تا 2030، بطور ميانگين سالانه سه درصد رشد خواهد
كرد. اين نرخ رشد اندكي كمتر از آن چيزي است كه در سه دهه گذشته شاهد بوده
ايم.
پيش
بيني
مي
شود
نرخ رشد اقتصادي جهان از سال 2003 با افزايش محسوسي همراه شود و تا سال 2010 بر
همين منوال ادامه پيدا كند، ولي پس از آن با كاسته شدن از شتاب رشد اقتصادي كشورهاي
در حال توسعه، كه اقتصاد آنها به درجه
اي
از بلوغ مي
رسد
و رشد جمعيت آنها كندتر مي
شود،
نرخ رشد اقتصاد جهاني هم فروكش كرده و تا سال 2030 پيوسته از رشد آن كاسته شود.
به گزارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، پيش
بيني
مي
شود
به جمعيت جهان طي 30 سال آينده، يك سوم افزوده شده و جمعيت از حدود شش ميليارد نفر
در سال 2000 به 2/8 ميليارد نفر در سال 2030 برسد.
نرخ رشد جمعيت جهان كه در دهة 1990، معادل 4/1 درصد در سال بود در دورة 2030-2000،
به يك درصد در سال خواهد رسيد. بخش اعظم رشد جمعيت جهان طي اين دوره در مناطق شهري
كشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد.