قیمتهای نفت‎خام تا سال ۲۰۱۰ در سطح ۲۱ دلار خواهد ماند

سازمان بين المللي
انرژي پيش
بيني
كرد كه قيمتهاي نفت
خام
تا سال ۲۰۱۰، ثابت و در سطح متوسط ۲۱ دلار براي هر بشكه باقي بماند كه اين رقم
برابر با ميانگين قيمت نفت طي ۱۵ سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، پس از سال ۲۰۱۰ قيمتهاي نفت
خام
به تدريج و در يك روند افزايشي يكنواخت تا سال ۲۰۳۰ به ۲۹ دلار خواهد رسيد. طي همين
سالها، قيمت گازطبيعي نيز تا حدودي همراه با قيمتهاي نفت
خام
نوسان خواهد كرد، و قيمتهاي منطقه
اي
در اروپا، آمريكاي شمالي و حوزه آسيا _ اقيانوسيه به تدريج به يكديگر نزديك خواهند
شد.
قيمت زغال
سنگ
تا سال ۲۰۱۰ كمابيش بدون تغيير خواهد ماند و پس از آن به آرامي افزايش خواهد يافت.

تغيير در سياستهاي دولتها و تحولات تكنولوژيك، همراه با شرايط كلان اقتصادي و
تغييرات قيمتهاي نفت، مهمترين عوامل نااطميناني در چشم
انداز
آتي انرژي جهان هستند. اين عوامل، هم بر تقاضا و هم بر عرضة انرژي و نرخ سرمايه
گذاري
در زيرساختهاي عرضه انرژي تأثير خواهند گذاشت.
توليد ناخالص جهان بين سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰، بطور ميانگين سالانه سه درصد رشد خواهد
كرد. اين نرخ رشد اندكي كمتر از آن چيزي است كه در سه دهه گذشته شاهد بوده
ايم.
پيش
بيني
مي
شود
نرخ رشد اقتصادي جهان از سال ۲۰۰۳ با افزايش محسوسي همراه شود و تا سال ۲۰۱۰ بر
همين منوال ادامه پيدا كند، ولي پس از آن با كاسته شدن از شتاب رشد اقتصادي كشورهاي
در حال توسعه، كه اقتصاد آنها به درجه
اي
از بلوغ مي
رسد
و رشد جمعيت آنها كندتر مي
شود،
نرخ رشد اقتصاد جهاني هم فروكش كرده و تا سال ۲۰۳۰ پيوسته از رشد آن كاسته شود.
به گزارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، پيش
بيني
مي
شود
به جمعيت جهان طي ۳۰ سال آينده، يك سوم افزوده شده و جمعيت از حدود شش ميليارد نفر
در سال ۲۰۰۰ به ۲/۸ ميليارد نفر در سال ۲۰۳۰ برسد.
نرخ رشد جمعيت جهان كه در دهة ۱۹۹۰، معادل ۴/۱ درصد در سال بود در دورة ۲۰۳۰-۲۰۰۰،
به يك درصد در سال خواهد رسيد. بخش اعظم رشد جمعيت جهان طي اين دوره در مناطق شهري
كشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد.