عملکرد 15 مدیر بورسی در حال بررسی است

معاون نظارت و عملیات سازمان بورس گفت: کمیته آیین نامه انضباطی سازمان بورس در
حال بررسی وضعیت وابهامات موجود در مورد عملکرد مدیران حدود 15 شرکت بورسی است و به
زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.

هادی بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضربرخی از شرکت هایی که در
تابلو بورس قرار دارند شرایط حضور در بورس را ندارند. وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه
شورای بورس به این شرکت ها مهلت داده شد ومکاتباتی که با این شرکت ها انجام گرفت،
تکلیف آنها به‌ زودی مشخص خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر تدوین آیین نامه بازار غیر رسمی یا همان تابلو چهارم به اتمام
رسیده وبه زودی به بازار اعلام خواهد شد و امیدواریم هر چه زود تر مشکل نقد شوندگی
بسیاری از این شرکت ها برطرف گردد.

هادی بیدختی ادامه داد: اگر این شرکت ها شرایط حضور در بورس را به‌دست نیاورند و
مشکلات خود را حل نکنند از بورس حذف خواهند شد و در واقع بازار غیر رسمی مقدمه حذف
این شرکت ها است.

معاون نظارت و عملیات سازمان بورس با اشاره به تشکیل کمیته آیین نامه انظباطی بورس
گفت: در برخی موارد یکسری اتفاقا ت روی داده است که مدیران شرکت ها مسئول آن هستند
و در واقع مشکلات این شرکت ها مربوط به عملکرد مدیران آنهاست که کمیته ایین نامه
انضباطی سازمان بورس در حال بررسی این موارد است.

وی گفت: در حال حاضر حدود 15 پرونده و ابهام در مورد مدیران برخی شرکت در حال بررسی
است و به‌زوری نتیجه نهایی آن مشخص خواهد شد. بیدختی ادامه داد: اگر کمیته آیین
نامه انضباطی تشخیص دهد که مشکل این شرکت ها از سوی مدیر آن بوده به وی تذکرداده و
در صورت تداوم، آن مدیر دیگر نمی تواند مدیر شرکت های بورسی باشد.

وی خاطر نشان کرد: در آیین نامه انضباطی که بر اساس قانون قدیم شکل گرفته بود امکان
پیگیری قضایی وجود نداشت اما در قانون جدید بسیاری از مسائل را می توان پیگیری
قضایی کرد.

هادی بیدختی در مورد دستکاری قیمت ها در بورس گفت: در قانون جدید امکاناتی پیش بینی
شده که دستکاری قیمت ها به حداقل برسد و اولین برنامه برای نظارت بازار در حال
تدوین است و مصادیق دستکاری قیمت ها به‌زودی از سوی سازمان مشخص خواهد شد.

وی در مورد چگونگی دستکاری قیمت ها در گذشته گفت: در مورد دستکاری قیمت ها در
سال‌های گذشته آماری وجود ندارد، در واقع امکان پیگیری و برخورد با این مسئله نیز
در قانون قبلی خیلی کم بود.

معاون نظارت و عملیات سازمان بورس در مورد بحث بازار گردانی گفت: واقعیت این است که
بازار گردانی در گذشته واقعی نبود و در واقع بیشتر بازار سازی بود و برای اینکه نقد
شوندگی سهام برخی شرکت ها افزایش یابد شرکت هایی بزرگ، حمایت سهام برخی شرکت ها را
در بازار به عهده گرفتند.

وی ادامه داد: اما وظیفه بازار گردان فقط خریدن سهام نیست بلکه برای این که سهام
شناور شرکت ها پایین نیاید باید در مواقع لازم بازار گردان فروشنده باشد ولی
متاسفانه در گذشته این مسئله چندان مورد توجه بازار گردانان نبود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بورس برای افزایش و گسترش فعالیت بازار گردانی در
مورد شرکت های مختلف آماده همکاری است به شرطی که بازار گردانان فقط به فکر حمایت
سهم نبوده و اهداف مورد نظر را انجام دهند.