عملکرد اقتصادی کشور در 10 ماه نخست سال 1383 و میانگین‌ شاخص کل بهای کالا و خدمات

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، میانگین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در سال 83 نسبت به میانگین سال قبل 2/15 درصد رشد داشته است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اسفندماه 83 نسبت به ماه قبل 7/16 درصد رشد داشته است.
در این گزارش شاخص بهای مصرف کننده در گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اسفندماه گذشته نسبت به ماه قبل 8/20 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/14 درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی در ادامه این گزارش آورده است: شاخص بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری در اسفندماه نسبت به بهمن ماه 83 حدود 3/17 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/12 درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/18 درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش شاخص بهای مصرفی بخش مسکن سوخت و روشنایی در اسفندماه 8/15 درصد نسبت به ماه قبل و 2/18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/18 درصد رشده داشته است.
در این گزارش شاخص بهای پوشاک در اسفندماه 3/10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/9 درصد رشد داشته و در گروه خدمات بهداشتی درمانی 8/17 درصد در اسفندماه رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/17 درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی همچنین طی گزارشی عملکرد اقتصادی کشور در 10 ماه نخست سال 1383 را اعلام کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد دولت درده ماه اول سال گذشته به77هزار و368میلیارد ریال رسید که این میزان نسیت به سال گذشته 5/40درصد رشد داشته که سهم درآمد های مالیاتی دولت طی این مدت با 40.8درصد رشد به 65هزار و35.8 میلیارد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش پرداخت های هزینه ای دولت در این مدت با30.8 درصد افزایش به 179هزار و285میلیارد ریال رسیده که از این میزان 136هزار 112 میلیارد ریال آن مربوط به هزینه های پرداخت های ملی،12هزار 142.8میلیارد ریال به پرداخت هزینه های دستگاه های اجرایی و43 هزار173.5 میلیارد ریال آن مربوط به پرداخت هزینه های استانی بوده است.
این گزارش می افزاید: در ده ماه اول سال 1383 درآمد نفتی کشور با 24.6 درصد افزایش به 149هزارو938.3میلیارد ریال رسیده که ازاین میزان 138هزار و356.3میلیارد ریال از فروش نفت خام و 754.3 میلیارد ریال از فروش فرآورده های نفتی حاصل شده است.
طی این مدت ترازعملیاتی کشورمنفی بوده و با 21.2 درصد رشد به منفی 102هزار و 8/78 میلیارد ریال رسیده ،همچنین دراین مدت خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با 6/50 درصد رشد به 103هزار و442 میلیارد ریال وخالص واگذاری دارایی های مالی با 8/108درصد کاهش به منفی 13هزار و63.5 میلیارد ریال رسید.( خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر)