عملکرد اقتصادی کشور در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۸۳ و میانگین‌ شاخص کل بهای کالا و خدمات

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، میانگین شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در سال ۸۳ نسبت به میانگین سال قبل ۲/۱۵ درصد رشد داشته است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اسفندماه ۸۳ نسبت به ماه قبل ۷/۱۶ درصد رشد داشته است.
در این گزارش شاخص بهای مصرف کننده در گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اسفندماه گذشته نسبت به ماه قبل ۸/۲۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۱۴ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی در ادامه این گزارش آورده است: شاخص بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری در اسفندماه نسبت به بهمن ماه ۸۳ حدود ۳/۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۲ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۱۸ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش شاخص بهای مصرفی بخش مسکن سوخت و روشنایی در اسفندماه ۸/۱۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۲/۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۱۸ درصد رشده داشته است.
در این گزارش شاخص بهای پوشاک در اسفندماه ۳/۱۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۹ درصد رشد داشته و در گروه خدمات بهداشتی درمانی ۸/۱۷ درصد در اسفندماه رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۱۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی همچنین طی گزارشی عملکرد اقتصادی کشور در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۸۳ را اعلام کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد دولت درده ماه اول سال گذشته به۷۷هزار و۳۶۸میلیارد ریال رسید که این میزان نسیت به سال گذشته ۵/۴۰درصد رشد داشته که سهم درآمد های مالیاتی دولت طی این مدت با ۴۰.۸درصد رشد به ۶۵هزار و۳۵.۸ میلیارد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش پرداخت های هزینه ای دولت در این مدت با۳۰.۸ درصد افزایش به ۱۷۹هزار و۲۸۵میلیارد ریال رسیده که از این میزان ۱۳۶هزار ۱۱۲ میلیارد ریال آن مربوط به هزینه های پرداخت های ملی،۱۲هزار ۱۴۲.۸میلیارد ریال به پرداخت هزینه های دستگاه های اجرایی و۴۳ هزار۱۷۳.۵ میلیارد ریال آن مربوط به پرداخت هزینه های استانی بوده است.
این گزارش می افزاید: در ده ماه اول سال ۱۳۸۳ درآمد نفتی کشور با ۲۴.۶ درصد افزایش به ۱۴۹هزارو۹۳۸.۳میلیارد ریال رسیده که ازاین میزان ۱۳۸هزار و۳۵۶.۳میلیارد ریال از فروش نفت خام و ۷۵۴.۳ میلیارد ریال از فروش فرآورده های نفتی حاصل شده است.
طی این مدت ترازعملیاتی کشورمنفی بوده و با ۲۱.۲ درصد رشد به منفی ۱۰۲هزار و ۸/۷۸ میلیارد ریال رسیده ،همچنین دراین مدت خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۶/۵۰ درصد رشد به ۱۰۳هزار و۴۴۲ میلیارد ریال وخالص واگذاری دارایی های مالی با ۸/۱۰۸درصد کاهش به منفی ۱۳هزار و۶۳.۵ میلیارد ریال رسید.( خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر)