علی رغم کاهش رشد اقتصادی ،رفاه عمومی در سال 83 افزایش یافت

بانک مرکزی با انتشار
گزارشی اعلام کرد: علی رغم کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 83؛ اما در این سال سطح
رفاه عمومی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر
در این گزارش آمده است: در

سال 1383 وارات کالا و
خدمات به قیمت ثابت سال 1376 از رشد 9/13 درصدی برخوردار

بوده ولی صادرات کالا و
خدمات رشدی معادل 8/0 –  درصد را تجربه نموده است که این

امر موجب آن شده است که
خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت های ثابت سال 1376 به

25376-
میلیارد ریال
محدود گردد
.

در ادامه این گزارش
ذکر شده است: بدین ترتیب در سال 1383 ، هزینه

ناخالص داخلی  به قیمت
های ثابت سال 1376 با رشدی معادل 1/5 درصد به 404334 میلیارد

ریال بالغ گردید. با
احتساب نتیجه رابطه مبادل بازرگانی ، خالص  در آمد عوامل تولید

از خارج و کسر استهلاک
سرمایه های ثابت و خالص مالیات های غیر مستقیم ، در آمد ملی

کشور نیز به قیمت های
ثابت سال 1376 به 373560 میلیارد ریال بالغ گردید که در

مقایسه با سال 1382 از
رشدی معادل 5/9 درصد برخوردار بوده است
.

در گزارش بانک مرکزی
ذکر شده است: افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت

تراز پرداخت های کشور
که در افزایش قابل توجه نتیجه رابطه مبادله بازرگانی منعکس

شده است، از علل عمده
رشدی بالای در آمد ملی کشور می باشد
.

بانک مرکزی در ادامه
گزارش خود نتیجه گرفته است
:
به عبارت
دیگر اگر چه وضعیت رشد
تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی قابل توجه نبوده

، رشد بالای در آمد ملی
موجب ارتقا سطح رفاه عمومی گردیده است

.

بنا بر گزارش مهر،
 این واقعیت در ارقام مربوط به در آمد سرانه

نیز منعکس است، چنان که
در سال مذکور در آمد سرانه کشور به قیمت های جاری و ثابت

سال 1376 به ترتیب با
رشدی معادل 3/25 و 9/7 درصد نسبت به سال 1382 به ترتیب به

17795
و 5518 هزار
ریال بالغ گشت.

در این گزارش همچنین
ذکر شده است: اقتصاد ایران در آخرین سال

اجرای برنامه سوم توسعه
، با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو گردید. با توجه

به عملکرد موفق بخشهای
مختلف اقتصادی در سالهای 1381 و 1382 که به ترتیب منجر به

نرخهای رشد 6/7 و 8/6
درصدی گردید، انتظار می رفت که این روند در سال 1383 نیز

تداوم یابد.

 اما
به دلیل  افت محسوس نرخ رشد ارزش افزوده فعالیتهای نفت و

کشاورزی و نیز رکود
فراگیر در فعالیتهای ساختمانی ، که منجر به کاهش شدید قدر مطلق

ارزش افزوده آن گردید،
علی رغم ادامه روند شتابناک فعالیتهای صنعتی ، در نهایت نرخ

رشد اقتصادی در حد 8/4
درصد متوقف شد
.

 در
نتیجه ، در مقایسه با نرخ رشد هدف در برنامه سوم توسعه برای

سال 1383 ( 8/6 درصد )
و همچنین میانگین نرخ رشد هدف گذاری شده در این برنامه ( 6

درصد) ، برآوردها حاکی
از عدم تحقق  اهداف رشد اقتصادی برنامه مذکور می

باشد.