علی رغم کاهش رشد اقتصادی ،رفاه عمومی در سال ۸۳ افزایش یافت

بانک مرکزی با انتشار
گزارشی اعلام کرد: علی رغم کاهش رشد اقتصادی کشور در سال ۸۳؛ اما در این سال سطح
رفاه عمومی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر
در این گزارش آمده است: در

سال ۱۳۸۳ وارات کالا و
خدمات به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از رشد ۹/۱۳ درصدی برخوردار

بوده ولی صادرات کالا و
خدمات رشدی معادل ۸/۰ –  درصد را تجربه نموده است که این

امر موجب آن شده است که
خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ به

۲۵۳۷۶-
میلیارد ریال
محدود گردد
.

در ادامه این گزارش
ذکر شده است: بدین ترتیب در سال ۱۳۸۳ ، هزینه

ناخالص داخلی  به قیمت
های ثابت سال ۱۳۷۶ با رشدی معادل ۱/۵ درصد به ۴۰۴۳۳۴ میلیارد

ریال بالغ گردید. با
احتساب نتیجه رابطه مبادل بازرگانی ، خالص  در آمد عوامل تولید

از خارج و کسر استهلاک
سرمایه های ثابت و خالص مالیات های غیر مستقیم ، در آمد ملی

کشور نیز به قیمت های
ثابت سال ۱۳۷۶ به ۳۷۳۵۶۰ میلیارد ریال بالغ گردید که در

مقایسه با سال ۱۳۸۲ از
رشدی معادل ۵/۹ درصد برخوردار بوده است
.

در گزارش بانک مرکزی
ذکر شده است: افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت

تراز پرداخت های کشور
که در افزایش قابل توجه نتیجه رابطه مبادله بازرگانی منعکس

شده است، از علل عمده
رشدی بالای در آمد ملی کشور می باشد
.

بانک مرکزی در ادامه
گزارش خود نتیجه گرفته است
:
به عبارت
دیگر اگر چه وضعیت رشد
تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی قابل توجه نبوده

، رشد بالای در آمد ملی
موجب ارتقا سطح رفاه عمومی گردیده است

.

بنا بر گزارش مهر،
 این واقعیت در ارقام مربوط به در آمد سرانه

نیز منعکس است، چنان که
در سال مذکور در آمد سرانه کشور به قیمت های جاری و ثابت

سال ۱۳۷۶ به ترتیب با
رشدی معادل ۳/۲۵ و ۹/۷ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ به ترتیب به

۱۷۷۹۵
و ۵۵۱۸ هزار
ریال بالغ گشت.

در این گزارش همچنین
ذکر شده است: اقتصاد ایران در آخرین سال

اجرای برنامه سوم توسعه
، با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو گردید. با توجه

به عملکرد موفق بخشهای
مختلف اقتصادی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ که به ترتیب منجر به

نرخهای رشد ۶/۷ و ۸/۶
درصدی گردید، انتظار می رفت که این روند در سال ۱۳۸۳ نیز

تداوم یابد.

 اما
به دلیل  افت محسوس نرخ رشد ارزش افزوده فعالیتهای نفت و

کشاورزی و نیز رکود
فراگیر در فعالیتهای ساختمانی ، که منجر به کاهش شدید قدر مطلق

ارزش افزوده آن گردید،
علی رغم ادامه روند شتابناک فعالیتهای صنعتی ، در نهایت نرخ

رشد اقتصادی در حد ۸/۴
درصد متوقف شد
.

 در
نتیجه ، در مقایسه با نرخ رشد هدف در برنامه سوم توسعه برای

سال ۱۳۸۳ ( ۸/۶ درصد )
و همچنین میانگین نرخ رشد هدف گذاری شده در این برنامه ( ۶

درصد) ، برآوردها حاکی
از عدم تحقق  اهداف رشد اقتصادی برنامه مذکور می

باشد.