عضویت در سازمان تجارت جهانی صنعت ایران را شکوفا می‌کند


عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت ايران گفت: عضويت ايران در سازمان
تجارت جهاني به طور قطع شكوفايي بيشتر صنعت ايران را در پي خواهد داشت.


احمد تائب در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت: شكوفايي و رشد در بستر
حيات عمومي و جامعه محقق مي شود و در يك محيط بسته به هيچ وجه رشد امكانپذير نيست.

وي پذيرش درخواست ايران در سازمان تجارت جهاني را يك فرصت مناسب براي ايران دانست و
تصريح كرد: بر اين اساس دولت بايد در قوانين و سياستگذاريهاي خود از تجربيات تشكلها
و صنعتگران استفاده و قوانين مزاحم را حذف كند تا قابليت توسعه و ريسك پذيري به
وجود آيد.
تائب با اشاره به احتمال ورشكستگي برخي واحدهاي صنعتي با ايجاد فضاي باز رقابتي در
كشور، خاطرنشان كرد: از وجود ريسك در برخي صنايع آشفته نبايد ترسيد و بايد به
نوآوريهاي جديد فكر كرد.
عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت ايران گفت: طبيعي است كه در هر اقدام و ابتكاري
برخي واحدها كه تنها با رانت كار مي كرده اند خسارت ببينند، اما بايد در اين گونه
مباحث، يك گستره درازمدت و بلندمدت تر در نظر گرفته شود.
وي در عين حال گفت: در قوانين سازمان تجارت جهاني پيش بيني حمايتهاي مرحله اي از
كشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان شده است و تا آن زمان صنعت ايران اين قابليت را
دارد تا خود را با شرايط اين سازمان تطبيق دهد.