عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اشتغال و درآمد سرانه را افزایش می دهد


 وزیر بازرگانی با اشاره به پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

WTO
خاطر نشان کرد: این عضویت افزایش اشتغال و درآمد سرانه، حذف زمینه‌های تبعیض آمیز
غیر اقتصادی و تجاری را در پی دارد.


به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری در سومین همایش تجارت الکترونیک که امروز
«سه شنبه» برگزار شد اظهار داشت: چالش مهم تجارت الکترونیک تغییر فراینده سنتی به
تجارت الکترونیک است. اقتصاد نوین برآیند دو نیروی جهانی شدن و تجارت الکترونیک
است.
وی افزود: رفع موانع و همگرایی کشورها در راستای سیاست جهانی شدن به عنوان و نیرویی
است که دستاوردهای مهمی دربردارد .
وی با اشاره به ایجاد اقتصادی پویا گفت: سلائق مصرف کنندگان به طور واقعی باید مد
نظر قرار گیرد.
شریعتمداری تجارت الکترونیک را وسیله‌ای برای تسریع دسترسی به اطلاعات و بهره‌مندی
از فناوری دانست.
وی با تاکید بر شعار کاهش قیمت و افزایش کیفیت گفت: استفاده از تجارت اکترونیک در
زمینه‌های بانکی، بیمه و بخش خصوصی و دیگر بخشها توسعه یابد.
وزیر بازرگانی میزان واردات و صادرات سالیانه کشور را حدود ۹۴ میلیارد دلار عنوان
کرد و ادامه داد: مقدار بیشتری از این مقدار به واردات تعلق دارد.
در بانکهای امریکا هزینه هر مبادله مالی یک دلار و ۷ سنت بود که به استفاده از
ماشین‌های ام تی ام به ۲۷ سنت و با استفاده در بانکداری الکترونیکی به ۱۵ نسبت به
کاهش یافته است.
وی بر جهانی شدن تاکید کرد و گفت: برای جهانی شدن باید تجارت با کیفیت برتر و قیمت
کمتر داشته باشیم.
وزیر بازرگانی توسعه تجارت الکترونیک را در دو محور دانست و گفت: دو محور مدیریت که
شالوده سیاستگذاری تجارت، الکترونیک، هماهنگی و ساماندهی نیروها و محور اجرا که
حرکتهایی در بخش دولتی است.
وی بر طراحی سیاستنامه الکترونیک، انجام مطالعه امکان سنجی، و توسعه شبکه نقطه
تجاری تاکید کرد.
شریعتمداری گفت: دو دسته بنگاه داریم بنگاه‌هایی که در سطح بین المللی فعالیت
می‌کنند از تسهیلات تجارت الکترونیک برخوردارند آنها به ناچار از این تجارت
برخورداری می‌شوند.
وی در توضیح بنگاههای نوع دوم گفت: دسته دوم بنگاههایی داخلی هستند طرحهای آنها از
تجارت الکترونیک بهره چندانی نداردند و استراتژی آنها مزیت رقابتی است.
وزیر بازرگانی بر آماده سازی زیر ساختهای فنی تاکید کرد و در بیان چالشهای اساسی در
زمینه تجارت الکترونیک خاطر نشان کرد: از جمله چالشهای اساسی می‌تواند به ایجاد
تناسب بین فعالیت‌های سنتی و نوین، تقویت زیر ساختهای مالی و اقتصادی حاکم بر کشور،
یک پارچگی زیر ساختها، مدیریت فناوری تجارت اکترونیک و جا افتادن فرهنگ در امنیت
معاملات است.
وی گفت: مقررات زدایی در امر مخابرات یکی از دلایل مهم پیشرفت آن بوده است.
شریعتمداری بر آماده سازی محیط ملی و تجاری کشور و مخابراتی برای تجارت الکترونیک
تاکید کرد.